ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utility*, -utility-

utility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utility (n.) สิ่งที่เป็นประโยชน์ Syn. usefulness Ops. uselessness
utility (n.) ความมีประโยชน์ See also: ความเป็นประโยชน, ลักษณะที่เป็นประโยชน์ Syn. usefulness
utility (n.) ประโยชน์ใช้สอย See also: ผลประโยชน์, อรรถประโยชน์ Syn. usefulness Ops. uselessness
utility (n.) สาธารณูปโภค See also: การบริการสาธารณะ
utility pole (n.) เสาโทรศัพท์ Syn. telephone pole
English-Thai: HOPE Dictionary
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ
utility polen. เสาโทรศัพท์
English-Thai: Nontri Dictionary
utility(n) อัตถประโยชน์,ประโยชน์,ผลประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utility program; utilityโปรแกรมอรรถประโยชน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาธารณูปโภค (n.) public utility
สาธารณูปโภค (n.) public utility
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
Maybe it's missing a utility belt.บางที อาจต้องมีเข็มขัดสารพัดประโยชน์.
This utility shaft here acts like a chimney, draws the thermal components into the engine room, which ignites the fuel vapor, causing a secondary explosion of far greater magnitude.โอ้,เหรอ.โอคราโอม่า ซิติ้. ใช่.ถูกต้อง. เที่ยงวันนี้,ผมหวังว่าหลักฐานและผลการชันสูตร
You really ought to pay that utility bill, Dave.คุณควรจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แล้วนะเดฟ
There were two dead women in the utility hatch before my guys got pulled off.มีศพหญิงสองคนตายในโกดังบริษัท ก่อนที่คนของฉันจะเอาศพออกมา
There's a utility lift ahead.ข้างหน้ามีลิฟท์ขนของ
It's a utility company.เป็นบริษัทสาธารณูปโภค
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน
Want me to take a look at that utility closet?อยากฉันพาไปดูห้องส้วมไหม
I crashed into a utility pole.ฉันชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
I came to handcuffed to the chain-link of a utility house out by the access road.ฉันรู้สึกตัวอีกที พบว่าถูกใส่กุญแจมือไว้กับกรงเหล็ก ในโกดังร้าง ห่างออกไปจากถนน
They, uh, took her to the utility house. Three ofพวกมันนำตัวเธอไปที่โกดังร้าง พวกมันสามคน

utility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
越野车[yuè yě chē, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ ㄔㄜ, 越野车 / 越野車] off-road vehicle; all terrain vehicle; sport utility vehicle
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
功利[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, 功利] utility

utility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility
インフォメーションユーティリティー[, infome-shonyu-teiritei-] (n) information utility
コンピューターユーティリティー[, konpyu-ta-yu-teiritei-] (n) {comp} computer utility
サービスプログラム[, sa-bisupuroguramu] (n) {comp} utility program; service program
サービスルーチン[, sa-bisuru-chin] (n) {comp} utility routine; service routine
サービスルーチンプログラム[, sa-bisuru-chinpuroguramu] (n) {comp} utility routine (program); service routine (program)
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P)
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment)
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man
便利屋[べんりや, benriya] (n) handyman; expressman; utility man
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
共同溝[きょうどうこう, kyoudoukou] (n) multipurpose underground utility conduit
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P)
効用最大化[こうようさいだいか, kouyousaidaika] (n,vs) utility maximization; utility maximisation
実用新案[じつようしんあん, jitsuyoushin'an] (n) practical model; utility model; new design for practical use
限界効用[げんかいこうよう, genkaikouyou] (n) marginal utility
限界効用均等の法則[げんかいこうようきんとうのほうそく, genkaikouyoukintounohousoku] (n) law of equimarginal utility
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n,adj-no,adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P)
無用[むよう, muyou] (adj-na,n,adj-no) useless; futility; needlessness; unnecessariness; (P)
無駄[むだ, muda] (adj-na,n) futility; uselessness; pointlessness; (P)
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
ユーティリティプログラム[ゆーていりていぷろぐらむ, yu-teiriteipuroguramu] utility program, service program
ユーティリティルーチン[ゆーていりているーちん, yu-teiriteiru-chin] utility routine, service routine
ユーティリティルーチンプログラム[ゆーていりているーちんぷろぐらむ, yu-teiriteiru-chinpuroguramu] utility routine program, service routine program
共用プログラム[きょうようプログラム, kyouyou puroguramu] utility program, service program
共用ルーチン[きょうようルーチン, kyouyou ru-chin] utility routine, service routine
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
独立ユティリティプログラム[どくりつユティリティプログラム, dokuritsu yuteiriteipuroguramu] independent utility program

utility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
ห้องเก็บของ[n. exp.] (hǿng kep kh) EN: storeroom ; closet ; utility room FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayō) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m] ; vertu [f]
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taēn) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart ; Isan farmer's four wheeled utility truck FR:
รถตรวจการณ์[n. exp.] (rot trūat k) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle FR:
สารประโยชน์[n. exp.] (sāraprayōt) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness FR: utilité [f]
สาธารณูปโภค[n.] (sāthāranūpa) EN: public utility ; utilities ; infrastructure FR: infrastructure publique [f]

utility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider
Kombiwagen {m}estate car; utility wagon; station wagon [Am.]
Brauchbarkeitsdauer {f}life utility
Medienanschlüsse {pl}utility services
Mediendurchbruch {m} [techn.]utility penetration
Gebrauchsmuster {n}utility model
Hauswirtschaftsraum {m}utility room
Leitungsgraben {m}utility trench
Nutzfahrzeug {n}utility vehicle; commercial vehicle
Vergeblichkeit {f}futility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utility
Back to top