ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูงส่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูงส่ง*, -สูงส่ง-

สูงส่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงส่ง (v.) be lofty See also: be elevated, be noble, be sublime Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
สูงส่ง (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย Ops. ต่ำต้อย
สูงส่ง (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
eminent(เอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,สูงส่ง,มีชื่อเสียง,สูง,เป็นปุ่มยื่นออกมา, Syn. outstanding,
ennoble(เอนโน'เบิล) vt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้สูงส่ง,มอบตำแหน่งอันมีเกียรติให้., See also: ennoblement n. ดูennoble ennobler n. ดูennoble ennoblingly adv. ดูennoble, Syn. improve,uplift
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
exalted(อิกซอล'ทิด) adj. สูง,สูงส่ง,สูงค่า,ปลื้มปีติยินดี., See also: exaltedness n. ดูexalted, Syn. esteemed
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone
knightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับอัศวิน,สูงศักดิ์,สูงส่ง,กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous,gallant
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
rarefied(แร'ริไฟดฺ) adj. สูงสุด,สูงส่ง,หายาก,ไม่ทึบ,ไม่หนาแน่น,บาง,ในวงแคบ, Syn. lofty
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง
sanctitude(แซงคฺ'ทิทิวดฺ) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ,จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์,การมีคุณความดีมากและสูงส่ง, Syn. holiness,saintliness
sanctity(แซงคฺ'ทิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ, ความสูงส่ง,ความสะอาดบริสุทธิ์,ความน่าเคารพบูชา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ้, Syn. saintliness
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
sublimate(ซับ'ละเมท) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นบริสุทธิ์,กลายเป็นสูงส่ง,กลายเป็นแก๊ส,ระเหิด,ทดเทิด. n. ผลึกหรือสารที่เหลือจากการระเหิด. =mercuric chloride. adj. ซึ่งถูกทำให้บริสุทธิ์,สูงส่ง, See also: sublimable adj. sublimation n. คำที่มีความหมายเหมือน
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
English-Thai: Nontri Dictionary
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
eminent(adj) สูงเด่น,มีชื่อเสียง,สูงส่ง,เด่น
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
supernal(adj) สูงเด่น,เกี่ยวกับสวรรค์,สูงส่ง,บนสวรรค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exalted (adj.) สูงส่ง See also: มีจิตใจสูงส่ง, มีจิตใจดี Syn. grand, noble
lofty (adj.) สูงส่ง See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง Syn. exalted, noble Ops. ignoble
majestic (adj.) สูงส่ง See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ Syn. royal, regal, dignified
sublime (adj.) สูงส่ง See also: สูงค่า, ประเสริฐ Syn. exalted, noble, majestic
blue-blooded (adj.) จากตระกูลสูงส่ง
damsel (n.) ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง (คำโบราณ) Syn. maiden
elitism (n.) ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
enrobe (vt.) ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี) See also: ทำให้งามสง่า
ermine (n.) ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
gentlefolk (n.) ผู้มาจากชาติตระกูลสูงส่ง See also: คนชั้นสูงในสังคม Syn. upper class, nobility
greatness (n.) ความสูงส่ง See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์ Syn. aristocracy Ops. smallness
loftily (adv.) อย่างสูงส่ง See also: อย่างชั้นสูง
nobelesse (n.) ความสูงส่ง Syn. gentry, nobility
nobility (n.) ความสูงส่ง See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์ Syn. aristocracy, greatness Ops. smallness
rise above (phrv.) ทำให้มีพฤติกรรมดี / สูงส่งกว่า
sublime (n.) สิ่งที่สูงส่ง See also: สิ่งที่ล้ำเลิศ
sublimity (n.) ความสูงส่ง See also: ความประเสริฐ, ความยิ่งยวด Syn. eminence, grandeur, magnificence
sublimity (n.) สิ่งที่สูงส่ง See also: บุคคลที่สูงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Up, down... triumphs, heartbreak.สูงส่ง ต่ำต้อย มีชัยหรืออกหัก
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ
Pretty high and mighty coming from the lackey of a genocidal maniac.สูงส่งจังนะ ลิ่วล้อไอ้บ้า... ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
Noble that you donate so much of your clothing to Goodwill...สูงส่งที่คุณบริจาคเสื้อให้เพราะต้องการทำบุญ
Very Noble. Too bad Jem was unconscious.สูงส่งมาก แต่เจ็มไม่ได้สติ
Noble? We're thieves, Dad.สูงส่งเหรอ เราเป็นหัวขโมยนะพ่อ
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
God save our noble Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้สูงส่ง
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด
Admirable sentiments.เป็นความรู้สึกที่สูงส่ง
If you're going to tell me she's Mensa material, I'll have to get more cigarettes.ถ้าคุณจะบอกว่าหล่อนน่ะสูงส่งยังกะสิ่งที่อยู่บนยอดโบสถ์ ฉันคงต้องการบุหรี่มากกว่านี้แน่
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม
Even you, oh, noble Phileas Fogg.แม้แต่คุณฟิเลียส ฟ็อกก์ผู้สูงส่ง
Can you believe how extraordinarily gifted my girls are?ใครจะเชื่อล่ะว่าลูกสาวฉันก็มีพรสวรรค์อันสูงส่ง
Not, of course, the highly respectable firm of KDH Pharmaceutical,ไม่ใช่ บริษัทชื่อเสียงสูงส่ง KDH Phamaceutical แน่นอน
She's too much woman for you, Charlie.เธอเป็นผู้หญิงที่สูงส่งเกินนาย ชาร์ลี
But there's no question, we face the most massive army ever assembled.เราจะใช้ฝีมือยุทธ์ ที่สูงส่งกว่า
No younger than we were the first time you stood next to me in battle.แต่นายกองผู้เก่งกาจเอย... นี่หามีผู้ใด ราชันย์อันสูงส่ง
You are a good friend but a better captain, there is none.ราชันย์อันสูงส่ง ที่เทพีพยากรณ์กล่าวอ้าง
It'll do the job of funneling the Persians into the Hot Gates. Have the men found any route through the hills to our back?มีทางเช่นนั้นจริง ราชันผู้สูงส่ง
Your Athenian rivals will kneel at your feet if you will but kneel at mine....เสมอกับความสูงส่ง ราชันแห่งราชัน ข้อเสนอเยี่ยงนี้ เพียงผู้วิกลจริตจึงปฏิเสธ
Were I a weaker man, I would have her scent on me still.ที่แลกเปลี่ยนกับการให้หล่อน ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้สูงส่งเหล่านี้
You will be proclaimed warlord of all Greece answerable only to the one true master of the world.เพียงแต่ท่านจะวางศาสตรา และคุกเข่าให้เซอร์สิสอันสูงส่ง กว่า 30 ปีล่วงมาแล้ว นับแต่สายลมในฤดูเหมันต์
Listen, high-minded ideals is one thing, robbing banks is another.ฟังนะ ความคิดที่สูงส่งมันเป็นแรื่องนึง แต่การปล้นธนาคารมันเป็นคนละเรื่องกัน
Devoting my life to a higher purpose.เสียเวลากับชีวิตผมเพื่อเป้าหมายอันสูงส่ง
Which is the more noble pursuit?การกระทำไหนสูงส่งกว่ากัน
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง
No. No, it's because I've been a pompous ass.ไม่ ไม่ เพราะฉัน ทำตัวงี่เง่า โอ่อ่าสูงส่ง
A grand idea. a noble cause.ความคิดที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่สูงส่ง
Of noble Takezo Kensei.แห่งความสูงส่งของ ทาเคะโซะ เคนเสะ
Being a hunter is so much more noble?เป็นนักล่าสูงส่งมากงั้นสิ?
Now, don't you feel better, Remy? You've helped a noble cause.ภูมิใจไหมล่ะเรมี่ ในหน้าที่อันสูงส่งของแก
I will return tomorrow night with high expectations.ผมจะกลับมาใหม่คืนพรุ่งนี้ พร้อมความคาดหวังที่สูงส่ง
A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends.และบอกเป็นนัยๆ ว่าบุหรี่คือเพื่อนที่สูงส่งและภักดีของนาย
You are noble and good.เจ้ามีจิตใจสูงส่ง และเป็นคนดี
Or perhaps guidance from a higher power.หรือเป็นการนำทางจากพลังอันสูงส่ง
Oh, precious jesus, god, save me, save me.โอ เยซูผู้สูงส่ง พระเจ้าช่วยฉันด้วย
Miguel's convinced himself he wants this kill tonight for lofty and noble reasons.มิเกลเชื่อว่าเขาต้องการ ฆ่าคนคืนนี้ด้วยเหตุผลที่สูงส่งน่ายกย่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูงส่ง
Back to top