ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dignified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dignified*, -dignified-

dignified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dignified (adj.) สง่างาม See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี Syn. stately, somber, solemn, reserved Ops. undignified, boorish, silly
English-Thai: HOPE Dictionary
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
English-Thai: Nontri Dictionary
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สง่า (adv.) with a dignified look See also: majestically
สง่าผ่าเผย (adv.) with a dignified look See also: majestically Syn. สง่า
ผ่าเผย (adj.) dignified See also: imposing, stately, majestic, grand Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย
สง่า (adj.) dignified See also: imposing, stately, majestic, grand Syn. สง่าผ่าเผย
ผงาด (adv.) dignifiedly See also: prominent, conspicuous, splendid Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน
ผง่าน (adv.) dignifiedly See also: prominent, splendid, conspicuous Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน
สง่า (adv.) dignifiedly See also: prominent, conspicuous, splendid Syn. เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน
สง่า (adv.) dignifiedly See also: prominent, splendid, conspicuous Syn. ผงาด, เด่น, ตระหง่าน
มีราศี (v.) be dignified See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence Syn. มีสง่าราศี, สง่างาม Ops. ไร้สง่า, หมดสง่า
มีสง่า (v.) be dignified See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence Syn. มีสง่าราศี, สง่างาม, มีราศี Ops. ไร้สง่า, หมดสง่า
มีสง่าราศี (v.) be dignified See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence Syn. สง่างาม, มีราศี Ops. ไร้สง่า, หมดสง่า
สง่างาม (v.) be dignified See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence Syn. มีสง่าราศี, มีราศี Ops. ไร้สง่า, หมดสง่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้
A quiet, dignified death in his sleep.เป็นการตายที่สงบ สง่างามในขณะที่เขาหลับ.
The most dignified way to do this is for each spouse to keep what is most important to them.หนทางที่สง่าผ่าเผยที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ ของแต่ละคู่รัก คือการเก็บสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้กับตน
And bree and orson hodge were nothing... if not dignified i assume you'll want the pewter cat.และบรีกับออสันไม่มีอะไรเลย แม้แต่ความสง่าผ่าเผย ฉันว่าคุณน่าจะเอาแมวตะกั่วนี่ไปนะ
What makes you think I'm more dignified now, mummy?แล้วแม่ว่าหนูสมศักดิ์ศรี แล้วเหรอคะ ตอนนี้
Or something dignified and elegant...หรือการตกแต่งอย่างอลังการและงดงาม
I don't know of a dignified way to screw a spouse out of moneyผมไม่รู้วิธีแบบมีเกียรติแบบไหนที่จะทำให้คู่หมั้นไม่ได้รับเงิน
I want him as a dignified personข้าอยากให้เค้ามีความสง่างาม
Well, fortunately, in a few short hours, I will be immortalized in a much more dignified fashion.ดีจัง โชคดี อีกไม่นาน ฉันจะถูกจดจำตลอดไป ในแบบที่สวยกว่า
He and I are going to end this like the very old and dignified vampires that we are.เขาและฉันจะเคลียร์กัน เหมือนแวมไพร์ที่มีเกียรติอย่างที่เราเป็น
Cold Rock was dignified then.สมัยที่โคลด์ร็อคยังน่าอยู่
Is this the type of dignified function I can be looking forward to attending with you in the future?นี่คือสิ่งที่ฉันต้องเตรียม เพื่อปรับตัวอยู่กับคุณ ในอนาคตใช่มั้ย?

dignified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
端庄[duān zhuāng, ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, 端庄 / 端莊] dignified
威容[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, 威容] grave and dignified
俨然[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, 俨然 / 儼然] just like; solemn; dignified
[yǎn, ㄧㄢˇ, 俨 / 儼] majestic; dignified
道貌岸然[dào mào àn rán, ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄢˋ ㄖㄢˊ, 道貌岸然] sanctimonious; dignified

dignified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression
凛;凜[りん, rin] (adj-t,adv-to) (1) cold; frigid; bracing; (2) dignified
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner
格調[かくちょう, kakuchou] (n) noble; dignified
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P)
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P)

dignified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately FR: solennel ; digne ; majestueux
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable FR: honorable
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified FR: solennel ; pompeux
ผ่าเผย[adj.] (phāphoēi) EN: dignified FR:
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: be arrogant ; be dignified FR: crâner (fam.)
ผึ่งผาย[adj.] (pheungphāi) EN: imposing ; dignified ; grand FR:
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable FR: digne ; respectable
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand FR: digne ; majestueux
สง่างาม[adj.] (sa-ngā ngām) EN: elegant ; dignified ; stately ; majestic ; gracious FR: majestueux
ไว้ท่า[v. exp.] (waithā) EN: act dignified ; put on airs ; act big FR:
ด้อยศักดิ์ศรี[adj.] (dǿi saksī) EN: undignified FR:
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:
ผงาด[adv.] (pha-ngāt) EN: dignifiedly FR:
เสียเกียรติ[adj.] (sīa kīet) EN: undignified ; demeaning FR:

dignified ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gediegen; würdevoll {adj} | gediegener | am gediegenstendignified | more dignified | most dignified

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dignified
Back to top