ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ignoble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ignoble*, -ignoble-

ignoble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignoble (adj.) ชั่วช้า See also: ต่ำทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, อัปรีย์ Syn. disgraceful, dishonorable, mean Ops. honorable, noble
English-Thai: HOPE Dictionary
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Leave the ignoble Greeks to their ways.ชาวกรีกให้เกียรติไปตามทางของพวกเขา
Gossip is so ignoble.ที่ไม่ชอบฟังใครนินทาใคร

ignoble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ต่ำ[adj.] (tam) EN: bad ; evil ; ignoble ; base FR: vil ; bas
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject
ไร่องุ่น[n. exp.] (rai a-ngun) EN: vineyard FR: vignoble [m] ; vigne [f]
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable FR: ignoble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ignoble
Back to top