ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอม*, -ยอม-

ยอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอม (v.) give in See also: surrender, yield
ยอม (v.) allow See also: permit
ยอม (v.) agree See also: consent, yield, submit Syn. ยินยอม
ยอมกัน (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ยอมความ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ
ยอมง่าย (v.) give in See also: yield, comply Syn. ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
ยอมง่าย (adj.) meek See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive Syn. ขี้สงสาร Ops. ใจแข็ง
ยอมจำนน (v.) surrender Syn. ยอมแพ้ Ops. สู้
ยอมตาม (v.) yield See also: give way to Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ Ops. ขัดขวาง
ยอมยกธงขาว (v.) surrender See also: capitulate, give in, yield, give up Syn. ยอม, จำนน
ยอมรับ (v.) agree See also: accept, concur, acquiesce Syn. เห็นด้วย
ยอมรับ (v.) confess See also: plead guilty, admit Syn. สารภาพ, รับสารภาพ, รับผิด
ยอมรับผิด (v.) confess See also: admit/acknowledge one´s mistake Syn. รับผิด Ops. ปฏิเสธ
ยอมรับฟัง (v.) listen to See also: hear Syn. ฟัง
ยอมรับว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. จัดว่า, นัยว่า
ยอมรับได้ (v.) accept See also: admit
ยอมศิโรราบ (v.) surrender to See also: yield to Ops. อหังกา
ยอมสยบ (v.) surrender to See also: yield to Syn. ยอมศิโรราบ Ops. อหังกา
ยอมสารภาพ (v.) admit one´s mistake See also: confess, own up, plead guilty Syn. ยอมรับผิด, รับสารภาพ Ops. รับชอบ
ยอมอ่อนน้อม (v.) yield (to) See also: succumb (to), submit, accept Syn. ยอมให้, ยอมรับ, สวามิภักดิ์
ยอมแพ้ (v.) surrender See also: capitulate, give in, yield, give up Syn. ยอม, จำนน, ยอมยกธงขาว
ยอมให้ (v.) yield See also: agree to let, agree to allow Syn. ยอม, ยินยอมให้ Ops. ขัดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tolerateยอมให้, ยอมทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionการยอมรับเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeasementการจำยอมสละ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cession๑. การยอมยกให้๒. การยอมโอนให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impenetrable; impervious๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intransigentไม่ยอมอ่อนข้อ [ดู irreconcilable ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irreconcilableไม่ยอมผ่อนปรน [ดู intransigent ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by mutual consentโดยความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renderทำให้, ให้คืน, ยื่นให้, ยอมให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revolutionary defeatismการยอมสยบก่อนปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sandwich leaseสัญญาเช่าที่ยอมให้เช่าช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scale toleranceส่วนแตกต่างของเครื่องวัดที่ยอมผ่อนผันให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servitudeภาระจำยอม [ดู easement ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stifling a prosecutionการยอมความในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
volenti non fit injuria (L.)การกระทำด้วยความยินยอมไม่ถือว่าเป็นความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]
Disapproveไม่เป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์, สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
membraneเยื่อ, สิ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีรูขนาดเล็กมาก ส่วนมากยอมให้สารซึ่งมีอนุภาคเล็ก ๆ เท่านั้นซึมผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Permeabilityค่าความซึมได้ของหิน การวัดความสามารถในการยอมให้ของไหล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซ หรือ น้ำ ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหิน หน่วยที่ใช้วัดเป็น มิลลิดาซี (Millidarcies, md) หรือ ดาซี (Darcies) [ปิโตรเลี่ยม]
persona non grataบุคคลทางการทูตที่รัฐผู้รับไม่ยอมรับ
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
real modeภาวะจริงภาวะการทำงานของเครื่องพีซีซึ่งยอมให้โปรแกรมใช้หน่วยความจำมาตราฐานขนาด 640 กิโลไบต์ เท่าที่ DOS กำหนดให้ในขณะที่ใช้วินโวส์ โปรแกรมจะใช้หน่วยความจำ 640 กิโลไบต์ด้วยการทำงานในภาวะป้องกัน ซึ่งโปรแกรมต่างๆ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ก้าวก่ายกับโปรแกรมอื่นในหน่วยความจำ ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปมาดำเนินการในเวลาเดียวกันได้ [คอมพิวเตอร์]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]
serial portทางเข้า/ออกแบบขนานตัวเชื่อมต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ยอมให้ส่งข้อมูลผ่านไปมาได้ทีละหนึ่งบิต [คอมพิวเตอร์]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buckle (vi.) ยอม
comethrough (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. fill, meet expectations
deliver (vi.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา
deliver (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. comethrough, fill, meet expectations
give in (phrv.) ยอม Syn. give in to, give over to
meet expectations (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. comethrough, fill
resign (vt.) ยอม See also: สละ Syn. give up, relinquish
submit (vi.) ยอม See also: ยอมตาม, เชื่อฟัง Syn. agree, comply, surrender
yield (vt.) ยอม See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน
give for (phrv.) ยอม (ทำบางสิ่ง) เพื่อหรือแทน
have back (phrv.) ยอมกลับมาคืนดีกับ See also: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา) Syn. send back, take back
take back (phrv.) ยอมกลับไปแต่งงาน Syn. have back
give over to (phrv.) ยอมจมอยู่กับความรู้สึก (บางอย่าาง) Syn. give in to
stump up (phrv.) ยอมจ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ) Syn. cough out, cough up, pay up
lose (vt.) ยอมจำนน See also: ยอมแพ้ Syn. forfeit
surrender to (phrv.) ยอมจำนน See also: ยอมตาม Syn. yield to
lose ground to (idm.) ยอมจำนนกับ
back down (phrv.) ยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน Syn. back off, climb down
succumb to (phrv.) ยอมตาม See also: ยอมจำนน
supple (adj.) ยอมตาม See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง Syn. compliant, obedient
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Face up to itยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
Admit it - you love meยอมรับมาเถอะว่า คุณรักฉัน
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Never give up!อย่าได้ยอมแพ้
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขาเอง
She never resigns her son to another person's careเธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา
I resign myself to failureฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
I admit it was my mistakeฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
Don't give up! You can do itอย่ายอมแพ้ คุณสามารถทำมันได้
I am sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขา
He's admitted he was wrongเขายอมรับว่าเขาผิด
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
You think I'm gonna let you out of my sights again, huh?คุณคิดว่าฉันจะยอมให้คุณออกไปนอกสายตาอีกหรือ หือ?
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
I won't give up that easilyฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ อย่างนั้นหรอก
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
I'm never going to give upฉันจะไม่มีวันยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will not let you talk to me this way.ฉัน จะ ไม่ ยอม ให้ เธอ พูด อะไร แบบ นี้
Yield yield yield! I yield.ยอมแล้ว ยอม ข้ายอมแพ้แล้ว
I've never seen CSIS back down to anyone like that before.ผมไม่เคยเห็น CSIS ยอม ถอยแบบนี้มาก่อนเลย
In the Fobonane culture, to surrender a weapon is an offer of truce.ในวัฒนธรรม โฟบอเนน, ยอม จำนนอาวุธเป็นข้อเสนอของการสู้รบ
Feeding the Mayans weapons so white can control the heroin trade.ยอมขายปืนให้พวกมายัน ดังนั้นพวกคนขาวสามารถควบคุมตลาดเฮโรอีนได้
His primary concern at this point is for the safety of his brother.ยอมค่ะ เขาเป็นห่วงมากเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของน้อง
Simply drainยอมง่ายๆ อย่างนี้เลยหรอ
They figured you'd pay a king's ransom to get your boy back.ยอมจ่ายค่าไถ่เพื่อเอาตัวลูกชายคืนมา
My surrender?ยอมจำนนของข้างั้นรึ?
Surrender peacefully and I promise no one will be harmed.ยอมจำนนอย่างสงบและผมสัญญาว่า จะไม่มีใครเจ็บตัว
Guilty. You're irresistible.ยอมซะ นานสู้ชั้นไม่ได้หรอก
You got nowhere to go! Fuck!ยอมซะ แกไปไหนไม่พ้นหรอก บ้าเอ๊ย
Surrender or we will kill them.ยอมซะ ไม่งั้นเราจะฆ่าพวกเขา
This is gonna happen, Claire.ยอมซะดีๆเถอะน่า แคลร์
I'm Shop, Dr. Angelo.ยอมซะเถอะ ด๊อกเตอร์แอนเจโล
YeomBangSoo pours for me personally!ยอมซาชิรินเหล้าให้ข้าเอง
It's because of you that the world learns to welcome alien immigrants with open arms.ยอมต้อนรับมนุษย์ต่างดาวอพยพด้วยความยินดี
Better knuckle up.ยอมต่อสู้ ซะจะดีกว่าน่า
To fighting, we already lost.ยอมต่อสู้ เราก็แพ้แล้ว
Give me that, and I'll never bug you again.ยอมตามฉัน แล้วจะไม่มากวนใจเธออีก
Ride or die remember?ยอมตาย เพราะไม่ได้ชิ่ง ลืมแล้วเหรอ
Death would be better than living this way.ยอมตายดีกว่าถ้าต้องอยู่ในสภาพนี้
Willing to die to destroy a train station?ยอมตายเพื่อที่จะทำลาย สถานีรถไฟหรอ?
I've been dying for one of these.ยอมตายให้ได้มีสักอันเลย
I laid my soul bare!ยอมถวายวิญญานให้เลยด้วยซ้ำ!
Getting the bite to cure my cancer.ยอมถูกกัดเพื่อรักษามะเร็งที่เป็นอยู่
Better have others let you down, dont let down othersยอมถูกคนทั้งโลกทรยศ ดีกว่าทรยศคนทั้งโลก
They carve and stuff and inject themselves.ยอมถูกผ่าถูกยัด ยอมถูกฉีดเจ็บๆ
He would be damned before he let Red Rackham have it.ยอมถูกสาปแช่งแต่ไม่ยอมให้เร็คแฮ่มได้ไป
I would rather die in agony than accept assistance from you.ยอมทรมานจนตาย ยังดีกว่ารับความช่วยเหลือจากแก
Cooperate, and they'll kill you.ยอมทำตาม แล้วพวกมันจะฆ่าคุณ
Appeasing my parents, so they don't take away my car keys.ยอมทำตามใจพ่อแม่ พวกเขาจะได้ ไม่ยึดกุญแจรถฉันไป
Josh is gonna do the luge! No, no.ยอมทำทุกอย่างเพื่อปาร์ตี้ เอาเลย!
You ready to tell me where they are?ยอมบอกที่อยู่มันแล้วสิ
Bauer's release from custody.ยอมปล่อยบาวเออร์จากการควบคุมตัว
Where we let you get killed.ยอมปล่อยให้คนคิดว่าคุณถูกฆ่าไปแล้ว
I practically crawled over glass to get a copy of the guest list.ยอมปืนข้ามกำแพง เข้าไปขโมยรายชื่อแขก
Give yourself up! Your boat is surrounded!ยอมมอบตัวซะ เรือถูกล้อมไว้หมดแล้ว
Turn yourself in. I'll tell the judge you cooperated.ยอมมอบตัวซะ แล้วผมจะบอกผู้พิพากษาว่าคุณให้ความร่วมมือ
Give yourself up and your kid can walk.ยอมมอบตัวแล้วเด็กจะปลอดภัย

ยอม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
折れる[おれる, oreru] Thai: ยอม English: to give in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอม
Back to top