ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winkle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winkle*, -winkle-

winkle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winkle (n.) หอยชนิดหนึ่งตามริมฝั่งทะเล รับประทานได้ Syn. periwinkle
winkle out (phrv.) ค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
winkle(วิง'เคิล) n. หอยโข่ง,หอยเล็ก,หอยทะเลเล็ก ๆ vt. แคะเนื้อหอยออก,แคะออก,เอาออก,ขับออก, Syn. snail
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ
ขยิบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. กระพริบ
ฉายประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย
พริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ, กระพริบ
ส่งประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dress shoes, winkle pickers, high-tops, low-tops, running shoes-รองเท้าทางการ บู้ทหัวแหลม รองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าผ้าใบ รองเท้าวิ่ง
Well, now if the Nazis are due to take delivery of this bomb at 0800, that gives us a luxurious 14 hours in which to seize the island, secure the warhead and winkle out poor Professor Teller.ถ้าพวกนาซีจะมาเอาของ... ตอนเวลา 0800, นั่นทำให้เรามี.. ราวๆ 14 ชั่วโมง ก่อนที่เรา ต้องยึดเกาะ และหัวรบให้ได้
It's his favorite song, Twinkle, Twinkle, Little Star.มันเป็นเพลงโปรดของเขา ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเติลสคาร์.
Twinkle, Twinkle, Little Star.ทวินเกิล, ทวินเกิล, ลิตเตอร์สตาร์.
[ "Bullwinkle Part ll" ]["LL Bullwinkle ส่วน"]
Bullwinkle socks.ถุงเท้าบูลวิงเกิ้ลเหรอ
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้
Oh, Twinkles, is it Eric?Twinkles, is it Eric?
Slide that hand one inch south of the equator and I will bust you on your ass, twinkle-toes,ลองเลื่อนมือ ต่ำกว่านั้นอีก ผมจะเตะก้นคุณ ถึงรูก้นเลย
Twinkle: Japanese food is like the Army.อาหารญี่ปุ่น เหมือนในกองทหาร
Twinkle: Yo, look, man, he's yakuza.โย่ ระวังนะนาย เขาเป็นยาคูซ่า
Twinkle: Look, sorry, DK-san.นี่ ฉันขอโทษ ดีเค-เสน

winkle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
田螺[tián luó, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˊ, 田螺] winkle mollusc
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, 闪映 / 閃映] twinkle; flare
眨眼[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, 眨眼] wink; twinkle; very short time

winkle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
トウインクル[, touinkuru] (n) twinkle
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
日々草[にちにちそう;ニチニチソウ, nichinichisou ; nichinichisou] (n) (uk) Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus)
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
細螺[きさご;きしゃご, kisago ; kishago] (n) periwinkle
見る見る[みるみる, mirumiru] (adv) very fast; in a twinkle; before one's eyes; (P)

winkle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
ละอองดาว[n. exp.] (la-øng dāo) EN: twinkle of a star FR:
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
แพงพวย[n.] (phaēngphūay) EN: periwinkle ; Ludwigia adscendens FR: Ludwigia adscendens
แพงพวยฝรั่ง [n.] (phaēngphūay) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle ; Catharanthus roseus FR: Catharanthus roseus
พริบ[v.] (phrip) EN: wink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winkle
Back to top