ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

webster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *webster*, -webster-

webster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
webster (n.) ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (คำโบราณ) Syn. weaver
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got you a job. With Webster, Webster and Cohen, the biggest brokerage house in Miami.ผมหางานให้ลูกได้แล้ว กับ เวปสเตอร์ เวปสเตอร์ แอนด์ โคเฮน
Webster, Webster and Cohen.ใช่ เวปสเตอร์ เวปสเตอร์ แอนด์ โคเฮน
Webster, Webster and Cohen, some place like that.ฉันต้องทำงานที่ เวปสเตอร์ เวปสเตอร์และโคเฮน ละไรเนี่ย
Herman webster mudgett?เฮอร์แมน เว็บส์เตอร์ มัดเจ็ต?
My name is Jill Hastings. I'm a teacher at Webster Elementary.ฉัน จิล แฮสติ้ง,เป็นครูประถมที่โรงเรียนเอมส์เตอร์
/and enter the field of medicine. /He is currently the school nurse /at Webster Elementary.ตอนนี้เขากลายเป็นพยาบาล แห่งเมืองเอมส์เตอร์ไปแล้ว
Larry bartlett. I represent mr. Fielding in webster industries.แลรี่ บาร์ตเล็ต ผมเป็นตัวแทนของคุณฟิลดิ้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมเวปสเตอร์
I'm a lawyer at webster industriesทนายความของ Webster Industries
If it weren't for you, this year's Louisiana Safe Streets plaque would be on my wall, and not fuckin' Webster Parish!ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ รัฐหลุยเซียนาปีนี้ จะถูกจารึกว่า เป็นถนนปลอดภัยภายใต้การดูแลของฉัน ไม่ใช่ไอ้ตำบลเว็บสเตอร์ เวรนั่น
Wire transfer from your account to Joanna Webster's, phone records with Joanna Webster prior to her testimony, and an affidavit stating you paid Ms. Webster to falsely testify.เงินโอนจากบัญชีของคุณ ไปที่บัญชีของโจแอนนา เว็บสเตอร์ บันทึกการโทรของโจแอนนา เว็บสเตอร์ เรื่องการขึ้นให้การ
And I didn't mention a murder, but since you brought it up why were your prints at the Webster crime scene?-ผมไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้น
Hey, has tox come back on the Webster case yet?เฮ้ ผลตรวจสารพิษจากคดีเวบสเตอร์กลับมารึยัง?

webster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า webster
Back to top