ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lascivious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lascivious*, -lascivious-

lascivious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lascivious (adj.) เต็มไปด้วยกามตัณหา Syn. wanton
lasciviously (adv.) โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. libidinously, licentiously
lasciviousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. libidinousness, licentiousness
English-Thai: HOPE Dictionary
lascivious(ละซิฟ'เวียส) adj. เต็มไปด้วยกามตัณหา,ลามก,โป้,กระตุ้นกำหนัด,มีราคะ., See also: lasciviousness n. ดlascivious, Syn. lustful,lewd
English-Thai: Nontri Dictionary
lascivious(adj) มีความใคร่,บ้าตัณหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lasciviousเสื่อมเสียทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Misdemeanor arrests for lewd and lascivious,เคยถูกจับข้อหาเบาๆเกี่ยวกับเด็กและอนาจาร

lascivious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton
淫行[yín xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 淫行] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
淫荡[yín dàng, ˊ ㄉㄤˋ, 淫荡 / 淫蕩] loose in morals; lascivious; licentious; lewd

lascivious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫事[いんじ, inji] (n) lascivious act
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] (adj-na) provocative; suggestive; lascivious; (P)
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild
淫奔[いんぽん, inpon] (adj-na,n) lewdness; lasciviousness
煽情的;扇情的[せんじょうてき, senjouteki] (adj-na) inflammatory; lascivious; sensational

lascivious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำฤษณา[n.] (damritsanā) EN: lust ; desire ; lascivious desire FR:
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]

lascivious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geilheit {f}lasciviousness
lüstern {adj}lascivious
lüsternd {adv}lasciviously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lascivious
Back to top