ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-viewer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น viewer, *viewer*,

-viewer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's take some viewer calls. North Carolina, you're on with Christ of.มารับสายจากผู้ชมกันเลย ชาร์ล็อตต์จากนอร์ธแคโรไลน่า
Oh, sometimes they randomly pick a lucky viewer to be on the show.โอ้ บางที เค้าจะสุ่มเลือก เพื่อจะหาผู้โชคดีออกรายการ
Maybe we'll be viewer 500 million.บางทีพวกเราอาจจะเป็นคนชมรอบที่ห้าร้อยล้านก็ได้

-viewer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
ビューア[, byu-a] (n) {comp} viewer
ビューアー[, byu-a-] (n) viewer
ビューワ[, byu-wa] (n) {comp} viewer
見巧者[みごうしゃ, migousha] (n) experienced viewer (of theatre, kabuki, etc.); kabuki connoisseur
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer

-viewer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer FR: spectateur [m]

-viewer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikrofilmbetrachter {m}microfilm viewer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -viewer-
Back to top