ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwilling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwilling*, -unwilling-

unwilling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwilling (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่สมัครใจ Syn. hesitating, reluctant Ops. ready, willing
unwilling (adj.) ฝืนใจ See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน Syn. against, disinclined Ops. willing, eager
unwillingly (adv.) อย่างไม่เต็มใจ
unwillingness (n.) ความไม่เต็มใจ Syn. reluctance
English-Thai: HOPE Dictionary
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath
English-Thai: Nontri Dictionary
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซังกะตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ
ซังตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
แกน (adv.) unwillingly See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm Syn. ขัดสน, จำใจ
ไม่เต็มใจ (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ฝืนใจ
การขืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การทนฝืน
การทนฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน
การฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน, การทนฝืน
จำยอม (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. จำใจ, ยอม
จำใจ (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. ฝืนใจ, ไม่เต็มใจ Ops. เต็มใจ
ตั้งแง่ (v.) be unwilling See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue Syn. เกี่ยง, เล่นแง่
เกี่ยงงอน (v.) be unwilling See also: contend, dispute, bargain, counterpurpose, haggle, argue Syn. เกี่ยง, ตั้งแง่, เล่นแง่
ไม่เต็มใจ (v.) be unwilling See also: be reluctant Syn. ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"lf you are seated in an emergency exit row... ..and would be unable or unwilling to perform the duties... ..listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."ทำไม, คุณแกล้ง ทำเป็นสนใจได้เหรอ? (หัวเราะ) โอเค
Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.ความอาฆาตที่เก่าแก่ที่ไม่เต็มใจ ติดตามหลุมฝังศพของ Lucian
Are you unwilling to do it?เจ้าไม่เต็มใจที่จะทำหรือ
You are unwilling to accept the engagement and this is why you are doing this?พระองค์ไม่ต้องการงานหมั้นครั้งนี้ใช่ไหม? พระองค์จึงทรงเป็นอย่างนี้?
I'll say he was an unwilling participant to the whole thing.ผมจะบอกว่า เขาร่วมกระทำผิดโดยไม่เต็มใจ
I'm unwilling to choose thisข้าจะไม่เลือกในสิ่งนนี้
All the women are unwilling to go to the spa with me. They are worried of being compared.ไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมไปสปาอาบน้ำแร่กับชั้นเลยน่ะ พวกเค้ากลัวว่าจะถูกเปรียบเทียบน่ะ
He is just... unwilling to lose his homeland.คุณอาก็แค่ กลัวว่าจะเสียบ้านเกิดของเค้าไปน่ะ
Is this Martin Burns unwilling to listen to reason?หรือว่านายมาร์ตินเบิร์นนั่น ไม่ฟังเหตุผล
Meanwhile, the FBI has been unwilling to comment on information that an agent of theirs was assaulted and disarmed by Swagger as he fled the scene, possibly in a stolen FBI vehicle.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น ต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ถูกทำร้ายและแย่งชิงอาวุธ โดยสแว๊กเกอร์ที่กำลังหนี
In the meantime, the FBI has been unwilling to comment, as no sign of Swagger has been found.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น และยังไม่มีวี่แววใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ
Mr. Wolfe, Sam Laughlin has copped to the murder, but is unwilling to give up his stolen fuel connection.คุณวูฟล์ แม้ว่าแซม ลาฟลิน โดนกล่าวหาเป็นฆาตกร แต่เราต้องไม่ปล่อยเครือข่ายโจรกรรมน้ำมันของเขานะ

unwilling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目无睹[yǒu mù wú dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ˊ ㄉㄨˇ, 有目无睹 / 有目無睹] has eyes but can't see (成语 saw); unable or unwilling to see the importance of sth; blind (to sth great)
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, 不死心] unwilling to give up; unresigned
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, 不干] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
懒得搭理[lǎn de dā lǐ, ㄌㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄚ ㄌㄧˇ, 懒得搭理] not wishing to acknowledge sb; unwilling to respond
鱼头[yú tóu, ㄩˊ ㄊㄡˊ, 鱼头 / 魚頭] fish head; fig. upright and unwilling to compromise
不甘[bù gān, ㄅㄨˋ ㄍㄢ, 不甘] unreconciled to; not resigned to; unwilling
不情愿[bù qíng yuàn, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 不情愿 / 不情願] unwilling
不愿[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, 不愿 / 不願] unwilling; unwillingness

unwilling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出し惜しみ[だしおしみ, dashioshimi] (n,vs) unwilling
出し惜しむ[だしおしむ, dashioshimu] (v5m,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
出し渋る[だししぶる, dashishiburu] (v5r,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay
出渋る[でしぶる, deshiburu] (v5r,vt) to be unwilling to go out
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
本意ない[ほいない, hoinai] (adj-i) reluctant; unwilling
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling
百歩譲る[ひゃっぽゆずる, hyappoyuzuru] (v5r) to be unwilling but to give in
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
不本意[ふほんい, fuhon'i] (adj-na,n) reluctance; unwilling; (P)
否々(P);否否[いやいや, iyaiya] (adv,adj-no) (uk) reluctantly; by no means; unwillingly; (P)
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
心ならずも[こころならずも, kokoronarazumo] (adv) unwillingly; reluctantly; against one's will
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something

unwilling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวง[adj.] (hūang) EN: jealous ; possessive ; unwilling to part with ; protective (of) FR:
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy FR:
ไม่สมัครใจ[adj.] (mai samakja) EN: unwilling FR:
ไม่เต็มใจ[adj.] (mai temjai) EN: reluctant ; unwilling ; half-hearted FR: réticent
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
ตั้งแง่[v.] (tang-ngaē) EN: be unwilling FR:
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แกน ๆ = แกนๆ[adv.] (kaēn-kaēn) EN: half-heartedly ; unwillingly FR: à contrecœur = à contre-cœur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ซังกะตาย[adv.] (sangkatāi) EN: unwillingly ; lackadaisically ; spiritlessly FR:
ทำแกน ๆ = ทำแกนๆ[v. exp.] (tham kaēn-k) EN: do half-heartedly ; do unwillingly FR: agir à contrecœur = agir à contre-cœur
อย่างเสียไม่ได้[adv.] (yāng sīa ma) EN: grudgingly ; unwillingly FR:

unwilling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerwille {m}unwillingness
ungern {adv}unwillingly
widerwillig {adv}unwillingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwilling
Back to top