ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hesitating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hesitating*, -hesitating-

hesitating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitating (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่สมัครใจ Syn. reluctant Ops. ready, willing
hesitating (adj.) ซึ่งไม่แน่นอน See also: ขึ้นๆ ลงๆ, ซึ่งโลเล, ซึ่งหวั่นไหว, ซึ่งโอนเอนไปมา Syn. uncertain Ops. constant, unchanging
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืดยาด (adv.) hesitatingly See also: falteringly Syn. ร่ำไร
รอรี (adv.) hesitatingly See also: lingeringly Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า
อ้อยอิ่ง (adv.) hesitatingly See also: falteringly Syn. ร่ำไร, ยืดยาด
ทำกันได้ (v.) do something without hesitating See also: do inconsiderately Syn. ทำได้ Ops. ทำไม่ลง
ทำได้ลงคอ (v.) do something without hesitating See also: do inconsiderately Syn. ทำได้, ทำกันได้ Ops. ทำไม่ลง

hesitating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
[chí, ㄔˊ, 踟] hesitating; undecided; hesitant

hesitating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
気迷い[きまよい, kimayoi] (n) wavering; hesitating
一も二もなく;一も二も無く[いちもにもなく, ichimonimonaku] (adv) unhesitatingly
休らい;安らい[やすらい, yasurai] (n) (1) resting; relaxing; (2) hesitating; loitering
直往[ちょくおう, chokuou] (n,vs) going unhesitatingly forward
辞す[じす, jisu] (v5s) (1) (See 辞する) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to quit; to resign; to retire; to leave post; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞さず, etc.) unhesitatingly; (P)
辞する[じする, jisuru] (vs-s) (1) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to resign (post); to quit; to retire; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞せず, etc.) unhesitatingly

hesitating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระมิดกระเมี้ยน[adj.] (kramitkramī) EN: hesitating FR:
ทำกันได้[v. exp.] (tham kan dā) EN: do something without hesitating FR:
อ้อยอิ่ง[adv.] (øi-ing) EN: hesitatingly ; slowly as if unwilling FR:
หรา[adv.] (rā) EN: daringly ; unhesitatingly ; quickly FR:

hesitating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stet {adj}unhesitating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hesitating
Back to top