ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconsciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconsciously*, -unconsciously-

unconsciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconsciously (adv.) โดยไม่รู้ตัว See also: โดยไม่รู้สึกตัว, โดยไม่ตั้งใจ Syn. senselessly, insensibly Ops. consciously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่รู้ตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยเจตนา, โดยรู้ตัว
โดยไม่รู้สึกตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยรู้สึกตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was unconsciously done.มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ
I was unconsciously becoming her little by little.ผมไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเธอไปทีละนิด ละนิด
They unconsciously mimic the expressions of people they've been around their whole life.พวกเขาเลียนแบบคนรอบข้าง ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิต โดยไม่รู้ตัว
A lot of times an unsub will unconsciously mirrorใช้เวลานาน กว่าที่ฆาตกรจะสะท้อน จิตใต้สำนึกออกมา
And my aloofness unconsciously reminds them...และความสันโดษของผม ก็บังเอิญทำให้พวกเขาคิดถึง...
It's been so long since I've seen your face, but I unconsciously said I had a little brother.มันก็นานมากแล้ว ตั้งแต่ชั้นได้เจอเธอ ฉันบอกตัวเองว่าชั้นมีน้องชายตัวเล็กๆอยู่
When I look at her, I unconsciously feel very happy.เมื่อมองที่เธอ ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับ
♫ For no reason, I unconsciously become careful to gather advance notification. ♫ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่รู้สึกห่วงใยต่อกัน เราจะก้าวไปพร้อมกัน
♫ For no reason, I unconsciously became careful. ♫ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่รู้สึกห่วงใยต่อกัน
Anyway, you can say that you did that unconsciously to protect the students.ไม่ใช่การกระทำของคุณหรอกเหรอ
Human beings have a tendency to solve problems unconsciouslyมนุษย์เรามีนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัว
Watch where you're touching! - Sorry, did it unconsciously.- โทษทีๆ ชั้นทำมันอย่างไม่รู้ตัวอะนะ

unconsciously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly
不觉[bù jué, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不觉 / 不覺] unconsciously
无意识[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, 无意识 / 無意識] unconsciously

unconsciously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs)

unconsciously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūs) EN: unconsciously FR:
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
ไม่รู้ตัว[adv.] (mai rūtūa) EN: unintentionally ; without thinking; unconsciously FR: inconsciemment
สลบไสล[adv.] (salopsalai) EN: like tops ; unconsciously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconsciously
Back to top