ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrevocable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrevocable*, -irrevocable-

irrevocable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrevocable (adj.) เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Syn. fixed, settled, unalterable
English-Thai: HOPE Dictionary
irrevocable(อิเรฟ'วะคะเบิล) adj. เอากลับคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้,เพิกถอนไม่ได้., See also: irrevocably adv. irrevocableness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
irrevocable(adj) ยกเลิกไม่ได้,เอาคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irrevocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนไม่ได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, he replied, a young, irrevocable love."ครับ เมื่อเขาเอ่ยมันออกไปกับคู่รักอันอ่อนเยาว์
The sentence will be irrevocable for Ernest and Célestine!ไม่ว่าเออเนสท์หรือเซเลสทินไม่มีทางหนีไปได้
May my friends and family witness this act, an irrevocable promise to my commitment that...ขอให้ญูาดิเเละมิตร จงเปี่นพยานการกระทําบี ขอปฎีญูาณไม่มึคืนคํา ตํอความมุ่งมัน ทีจะ...
On my son's 18th birthday, which is ten months and two days from today, you will give him this money in the form of an irrevocable trust.ในวันครบรอบวันเกิด 18ปี ของลูกชายผม ซึ่งก็คือในอีก 10เดือน และอีก 2วัน จากวันนี้
So you realize that what this book is, then, is a 350-page irrevocable confession.ทีนี้ คุณก็ตระหนักว่า หนังสือเล่มนี้มันควรจะออกมายังไง มันคือการแฉความผิด ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ง 350 หน้า
Something... something irrevocable?บางอย่างที่เกิดขึ้นเอาคืนมาไม่ได้
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.เนื่องจากพ่อไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ โทษประหารชีวิตจึงถือเป็นคำชี้ขาด

irrevocable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพิกถอนไม่ได้[adj.] (phoēkthøn m) EN: irrevocable FR:
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng) EN: unalterable ; irrevocable FR:
ยกเลิกไม่ได้[adj.] (yokloēk mai) EN: non-cancellable ; irrevocable FR: irrévocable

irrevocable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwiderruflichkeiten {pl}irrevocableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrevocable
Back to top