ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

varying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *varying*, -varying-

varying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
varying (adj.) ซึ่งไม่สม่ำเสมอ See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา Syn. irregular Ops. uniform, consistent

varying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, 因人而异 / 因人而異] varying from person to person (成语 saw); different for each individual
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不变 / 不變] constant; unvarying; (math.) invariant
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, 千变万轸 / 千變萬軫] constantly changing, ever-varying (成语 saw)
时大时小[shí dà shí xiǎo, ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˇ, 时大时小 / 時大時小] sometimes big, sometimes small; varying

varying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩急自在[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will

varying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิลิต[n.] (lilit) EN: mixed poetical composition ; [kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet ]  FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า varying
Back to top