ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw away*, -throw away-

throw away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw away (vt.) ละทิ้ง See also: ทิ้งไป
throw away (vt.) ใช้ไปอย่างเสียเปล่า See also: ใช้ไปอย่างเสียประโยชน์ Syn. waste
throw away (phrv.) กำจัด See also: เอาไปทิ้ง Syn. throw out
throw away (phrv.) ปล่อยให้หลุดลอยไป See also: ปล่อยโอกาส Syn. chuck away, chuck up
throw away on (phrv.) โยนทิ้ง See also: ขว้างทิ้ง Syn. chuck away on, fling away on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขว้างทิ้ง (v.) throw away See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง
ปาทิ้ง (v.) throw away See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch Syn. เขวี้ยงทิ้ง
สลัดทิ้ง (v.) throw away See also: shake off, throw off Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี Ops. เอาใจใส่
เขวี้ยงทิ้ง (v.) throw away See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch Syn. ปาทิ้ง
โละ (v.) throw away See also: clear away, sack Syn. ทิ้ง
ถอดทิ้ง (v.) take off and throw away See also: stop using Ops. ใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we put the weapons in the cupboard locked it, and ran to the front door to throw away the key.และเราใส่อาวุธในตู้ ล็อคและวิ่งไปที่ประตูหน้า โยนกุญแจทิ้ง
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ
I couldn't throw away such a magnificent subject!ผมไม่มีทางทิ้งสิ่ง สิ่งที่งดงามอย่างนั้น!
Lock him in a cage and then throw away the keyขังเค้าไว้ในกรง แล้วโยนกุญแจทิ้งไปซะ
We can't just throw away a 50-year legacy!เราไม่ควรจะทำลายมรดกที่ตกทอดมาถึง 50 ปีนะ!
She told us to throw away our first drafts.เธอบอกให้พวกเรา โยนต้นฉบับทิ้งได้
Who would throw away such a cute little doodad?ใครนะที่ทิ้งเจ้าตัวน้อยน่ารักนี่ได้ลงคอ
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่
(melody) Throw away the sadness, Good-bye!(เพลง) ปลดปล่อยความเศร้านั้นทิ้งไป, ลาก่อน
(melody) Throw away the sadness!(เพลง) ปลดปล่อยความเศร้านั้นทิ้งไป
They'd lock us up and they'd throw away the key.เขาก็จะเอาเราไปขังแล้วและก็โยนกุญแจทิง้ไปเลย
And throw away the key!แล้วโยนกุญแจทิ้งไปเลย !

throw away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 撱] clip; shorten; throw away
乱掉[luàn diào, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 乱掉 / 亂掉] throw away; to discard

throw away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反故にする[ほごにする, hogonisuru] (exp,vs-i) (1) to waste; to throw away as useless; (2) to make null and void; to revoke; to scrap
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t,vt) to abandon; to throw away; to fling away
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P)
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through

throw away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกทิ้ง[v. exp.] (chīk thing) EN: tear up ; throw away FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
ระทอด[v.] (rathøt) EN: throw away ; discard FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
ทิ้งไป[v.] (thing pai) EN: throw away ; abandon FR: jeter
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw away
Back to top