ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affidavit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affidavit*, -affidavit-

affidavit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affidavit (n.) คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
English-Thai: HOPE Dictionary
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The affidavit is at the embassy. I'll send you a copy in a couple of days.เอกสารอยู่ในแฟ้มที่สถานทูต อีก 2 วัน ผมจะส่งสำเนาให้คุณดู
Your Honor, I'm presenting to the clerk an affidavit from the Director of the Secret Service agency.ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน
I just need you to sign this affidavit and we'll be all done.รบกวนเซ็นบันทึกคำให้การด้วยครับ
The merchant inside has already filed a fraud affidavit regarding Ms. Winston.ผู้ค้าด้านในได้เคยแจ้งความเกี่ยวกับการฉ้อโกง ของคุณวินส์ตัน ไว้แล้วครับ
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์
His boss called an hour ago saying he'll sign an affidavit proving Richter never left.หัวหน้าที่ทำงานเขาโทรมาชั่วโมงก่อน บอกว่าเขาเข้างานมีหนังสือรับรองได้ว่าไม่ออกไปไหน
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้
Our legal department requires that we obtain a sworn affidavit from employees... confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company.ฝ่ายกฏหมายของเราต้องการหนังสือรับรอง ที่ได้จากการยืนยันของลูกจ้าง ว่าลูกจ้างคนนั้นได้เข้าใจเหตุผล ที่ถูกแยกออกจากบริษัทแล้ว
The girl signed an affidavit stating otherwise.เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
In the affidavit can never get out, ever.ในคำให้การในบอกว่าเขาจะไม่สามารถออกจากคุกได้ทั้งชีวิต
But... He knows that mom forged the affidavit about ben.แต่ เขารู้ว่าแม่ปลอมแปลงคำให้การเรื่องเบน
The information about Ben in the affidavit can never get out, ever.ไม่มีทางแพร่งพรายออกไปได้

affidavit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同宣誓供述書[きょうどうせんせいきょうじゅつしょ, kyoudousenseikyoujutsusho] (n) joint affidavit
口述書[こうじゅつしょ, koujutsusho] (n) affidavit
宣誓供述書[せんせいきょうじゅつしょ, senseikyoujutsusho] (n) affidavit
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P)
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony
口供[こうきょう, koukyou] (n,vs) affidavit; deposition
口供書[こうきょうしょ, koukyousho] (n) affidavit; deposition
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period)
宣誓人[せんせいじん, senseijin] (n) affiant (person who executes an affidavit)

affidavit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affidavit
Back to top