ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tasteless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tasteless, -tasteless-

*tasteless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tasteless (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ Syn. bored Ops. interesting
tasteless (adj.) (อาหาร) ไม่มีรสชาติ See also: ชืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. delicious
tasteless (adj.) ไม่มีรสนิยม See also: ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ Ops. tasteful
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จืด (v.) be tasteless See also: be insipid Syn. จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. เข้มข้น
จืดชืด (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
จืดหมดรส (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
ชืด (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ
ไร้รสชาติ (adj.) tasteless See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid Syn. จืด, จืดชืด
ไร้รสชาติ (v.) be tasteless See also: be insipid Syn. จืดชืด Ops. เข้มข้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย
Folks, there have been a lot of tasteless jokes going around... about the death of Senator Jackson.คนที่มีการจำนวนมากที่มีเรื่องตลกรสจืดไปรอบ ๆ ... เกี่ยวกับการตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิก
It's pretty tasteless using what's happening here to try to make me look like an idiot.คุณอยากทำให้เหตุการณ์นี้ ทำให้ผมดูเหมือนปัญญาอ่อนอย่างงั้นเหรอ
Once that's the place to be seen, you'll be so booked, you can turn away the tasteless tourists in fanny packs.เมื่อที่แห่งนี้ได้เปิดทำการ เธอจะต้องจองคิวนาน จนอยากจะหนีไปที่อื่นเลยนะ นักท่องเที่ยวมีรสนิยมกับสาวๆสวยๆ
An odorless, tasteless flammable liquid yet it burned with an unusual pink tissue.ของเหลวไร้กลิ่นไร้รส ติดไฟได้ง่าย แต่ทิ้งรอยไหม้ไว้เป็น สีชมพูดูประหลาด
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด
Robert's rather tasteless about it.โรเบิร์ต ไม่สนใจเรื่องถูกผิดด้วยซ้ำ
Don't you think it's tasteless and immature for you to whine like this? Tasteless?เธอไม่ได้เสียเวลา เสียแรงเพื่อที่จะไปคัดเลือกให้เป็นศิลปินหรอ?
It's not like I even got to wear it, because my husband's a tasteless man slut.ฉันยังไม่ได้ใส่มันด้วยซ้ำ เพราะสามีฉันไปมั่วกับอีตัว
You seduced his mind, with your awful, tasteless, empty sauces!ล่อลวงความคิดเขา ด้วยซอสจืดชืด ห่วยแตก กลวงโบ๋ของเธอ!
I say to you quite tastelessly that more women died on the back seat of Senator Edward Kennedy's car at Chappaquiddick than ever died in a gas chamber at Auschwitz.ฉันจะบอกคุณค่อนข้างรสนิยม ว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตบนเบาะหลัง ของรถวุฒิสมาชิกเอ็ดเวิร์ดเคน เนดี้ที่ Chappaquiddick
Are there any other tasteless demands... you wish to make upon my artistry?แน่นอน จะใช้ความเป็นศิลปินของข้า อย่างไร้รสนิยมแบบอื่นอีกมั้ย

*tasteless* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
无味[wú wèi, ˊ ㄨㄟˋ, 无味 / 無味] tasteless; odorless
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 没有品味 / 沒有品味] tasteless

*tasteless* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
大味[おおあじ, ooaji] (adj-na,n) tasteless; flat-tasting
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel
殺風景[さっぷうけい, sappuukei] (adj-na,n) tasteless; dreary; tastelessness
無味無臭[むみむしゅう, mumimushuu] (adj-no) tasteless and odorless; bland
無味無臭無色[むみむしゅうむしょく, mumimushuumushoku] (adj-no) tasteless, odorless and colorless
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P)

*tasteless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab FR:
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dī) EN: Eating alone is tasteless FR: A manger seul, point de saveur
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotc) EN: insipid ; tasteless ; drab FR: insipide ; fade ; sans goût
เป็นน้ำยาเย็น[adj.] (pennāmyāyen) EN: tasteless ; insipid FR:
เย็นชืด[adj.] (yencheūt) EN: cold and tasteless ; all cold FR:

*tasteless* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tasteless*
Back to top