ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take care of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take care of*, -take care of-

take care of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take care of (phrv.) ดูแล See also: เอาใจใส่, ระวัง, ระมัดระวัง, ระแวดระวัง
take care of (idm.) ดูแล See also: เฝ้าดู, ใส่ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทศกิจ (n.) municipal official (whose duty is to take care of cleanness)
ช่วยดูแล (v.) take care of See also: look after Syn. ดูแล, เอาใจใส่
ดูแล (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา
ดูแล (v.) take care of See also: look after Syn. เอาใจใส่
ดูแลเอาใจใส่ (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster Syn. เอาใจใส่ดูแล
ฟูมเลี้ยง (v.) take care of See also: bring up, raise Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง
ระวังระไว (v.) take care of See also: be on guard, be on the watch, watch over Syn. ระมัดระวัง
ระแวดระวัง (v.) take care of See also: be on guard, be on the watch, watch over Syn. ระมัดระวัง, ระวังระไว
รักษ์ (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา, ดูแล
อนุบาล (v.) take care of See also: rear, nourish, look after, tend Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา
อภิบาล (v.) take care of See also: guard, protect, look after Syn. บำรุงรักษา, ปกครอง
อภิบาล (v.) take care of See also: guard, protect, look after Syn. บำรุงรักษา, ปกครอง
อุ้มชู (v.) take care of See also: cherish, support Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ
เอาใจใส่ (v.) take care of See also: look after Syn. ดูแล
เอาใจใส่ดูแล (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster
ครองตัว (v.) take care of oneself See also: conduct oneself
ดูแลตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว
รักษาตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
And you'll take care of himและคุณก็จะดูแลเขา
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
I'll take care of mineฉันจะดูแล(ธุรกิจ)ของฉันเอง
Your mom asked me to take care of youแม่เธอขอให้ฉันดูแลเธอ
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
You need not to worry, I can take care of myselfคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take care of them, out of my share.ฉันจะดูแลของพวกเขาออกมาจากในส่วนของฉัน
Just lie here, Pop. I'll take care of you now.เพียงแค่อยู่ที่นี่ป๊อป ฉันจะดูแลคุณตอนนี้
And I was responsible for her, and I had to go back and take care of her.ผมรับผิดชอบเธอ ผมต้องกลับไปดูแลเธอ
Well, I'll take care of the problem of fumigating in the morning.ฉันจะดูแล ปัญหาเรื่อง การรมควันยาในตอนเช้าเอง.
I'm grateful you can take care of the fumigating so promptly.ที่ได้กรุณา จัดการรมควันยาทันที.
Calm down. Get back to your seat. I'll take care of this.ใจเย็นๆ กลับไปนั่งที่ ผมจะจัดการเอง
The FBI will take care of that.เอฟบีไอจะจัดการเองแหละ
You run up the stairs. I will take care of them.เธอหนีไปทางบันไดก่อน ทางนี้ผมจัดการเอง
I'll take care of you... later!ข้าจะมาจัดการเจ้า ...ทีหลัง
I had to take care of an emergency patient.ฉันมัวแต่ ต้องดูแลผู้ป่วย
Don't worry, I'll take care of you from now on.ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเอง
You got to take care of yourself. My boyfriend's coming.- เดี๋ยวแฟนฉันก็จะมา

take care of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保重[bǎo zhòng, ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, 保重] take care of oneself
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, 包办 / 包辦] take care of everything concerning a job; run the whole show
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after

take care of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny
成り行きに任せる[なりゆきにまかせる, nariyukinimakaseru] (exp,v1) to leave to take its own course; to let a matter take care of itself
野放しにする[のばなしにする, nobanashinisuru] (exp,vs-i) (1) to send cattle out grazing; (2) to leave at large (a criminal); to leave unregulated; to leave something to take care of itself or something
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
看る[みる, miru] (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P)
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)

take care of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ดูแลตัวเอง[v. exp.] (dūlaē tūa-ē) EN: take care of oneself FR: prendre soin de soi
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house FR: surveiller la maison ; garder la maison
งำ[v.] (ngam) EN: govern ; take care of ; control FR: gouverner ; administrer
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself FR: s'entretenir
รักษาตัวด้วย[v. exp.] (raksā tūa d) EN: take care of yourself FR:
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ē) EN: take care of yourself FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi
รั้ง[v.] (rang) EN: watch over ; take care of FR: garder ; occuper
ระแวดระวัง[v.] (rawaētrawan) EN: take care of ; be very careful ; be extremely cautious ; be extremely wary ; be on guard ; be on the watch ; watch over FR:
ระแวดระวัง[v.] (rawētrawang) EN: take care of ; be on guard ; be on the watch FR: prendre garde
ถนอม[v.] (sanøm) EN: take care of ; treat with care ; cherish ; nurture ; conserve FR:
ทำนุบำรุง[v.] (thamnubamru) EN: support ; maintain ; foster ; care ; take care of FR:
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถนอมกาย[v. exp.] (thanøm kāi) EN: take care of one's health FR:
อุ้มชู[v.] (umchū) EN: take care of ; cherish ; support ; help ; back ; bring up FR: faire un câlin
อุปถัมภ์ค้ำชู[v. exp.] (uppatham kh) EN: support ; help ; take care of FR: prendre sous son aile
ยกยอด[v.] (yokyøt) EN: take care of remaining work FR:
อยู่โยง[v.] (yūyōng) EN: stay at home ; take care of things ; hold the fort FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take care of
Back to top