ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hanging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hanging*, -hanging-

hanging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hanging (n.) การแขวนคอ Syn. gallows
hanging (adj.) ที่ถูกตัดสินให้ถูกแขวนคอ
hanging (sl.) เลวร้าย See also: ไม่น่าพึงพอใจ, แย่ Syn. horrible
hanging seat (n.) ชิงช้า See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา
English-Thai: HOPE Dictionary
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การห้อย (n.) hanging See also: dangling
การแขวน (n.) hanging See also: dangling Syn. การห้อย
การกลาย (n.) changing to See also: turning to, becoming Syn. การเปลี่ยน
การผลัดเปลี่ยน (n.) changing See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน
การเปลี่ยน (n.) changing to See also: turning to, becoming
การแทน (n.) changing See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap Syn. การแทนที่, การสับเปลี่ยน
ชะง่อน (n.) overhanging rock See also: shelf Syn. แง่, ชะง่อนผา
ชะง่อนผา (n.) overhanging rock See also: shelf Syn. แง่
ชะง่อนผา (n.) overhanging rock/ cliff See also: projecting rock, shelf
ชะงุ้ม (adj.) towering and overhanging See also: projecting and overhanging
ชะเงื้อม (adj.) towering and overhanging See also: projecting Syn. ชะง่อน
ชะโงกผา (n.) overhanging rock/ cliff See also: projecting rock, shelf Syn. ชะง่อนผา
ตะเพิง (n.) overhanging rock See also: projecting portion of a mountain
แขวนคอ (v.) execute by hanging
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where have you been hanging around?นี่เธอไปเตร็จเตร่อยู่ที่ไหนมา
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why he was afraid to speak. But he was always hanging about. He must have seen this whole thing.มันเลยไม่กล้าพูด แต่มันมักจะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น คงจะเห็นเรื่องทั้งหมด
Welcome to Hanging House.ขอต้อนรับสู่แดนประหาร อย่าห่วง...
It will be like a bell that's hanging from every star in the sky.มันจะเหมือนระฆัง ที่ห้อยไว้กับดาวทุกดวงในท้องฟ้า
The Japanese are hanging on...ชาวญี่ปุ่นกำลังแขวนอยู่บน...
He had a leech hanging from his balls. He fainted.เขาโดนปลิงเกาะไข่อ่ะ เขาเป็นลม
It was in his jacket hanging on the back of his chair.มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนอก แขวนไว้ที่พนักเก้าอี้
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง
I'm hanging up now stay thereพ่อจะวางสายแล้วนะ อยู่ตรงนั้นล่ะ
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่
I'm hanging there. Half in, half out of one of the tunnels.เลยไปห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้น
We're out here with the Cong hanging in every tree waiting to grease us.เป็นเพราะเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ มีไอ้กงคอยเล่นงานเราอยู่ทุกแห่งหน
He's hanging on my fucking neck like a vulture. What do you want?แม่งเสนอหน้าอยู่ข้างกูอย่างกับปลิง ต้องการอะไร?

hanging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, 釭] hanging bowl for lamp or fish
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊兰 / 吊蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
挂兰[guà lán, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 挂兰 / 掛蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
喜幛[xǐ zhàng, ㄒㄧˇ ㄓㄤˋ, 喜幛] celebratory hanging scroll
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ, 低垂] drooping; hanging low
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, 不绝如缕 / 不絕如縷] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
吊环[diào huán, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˊ, 吊环 / 吊環] hanging rings (gymnastics)
吊篮[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊篮 / 吊籃] hanging basket (for flowers); gondola (of cable car)
垂悬分词[chuí xuán fēn cí, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄘˊ, 垂悬分词 / 垂懸分詞] hanging participle (error of grammar in English)
[zhàng, ㄓㄤˋ, 幛] hanging scroll
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 鬑] hanging temple hair
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
悬而未决[xuán ér wèi jué, ㄒㄩㄢˊ ㄦˊ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 悬而未决 / 懸而未決] pending a decision; hanging in the balance
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 吊索] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning)
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, 吊钩 / 吊鉤] suspended hook; hanging hook
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, 贴水 / 貼水] agio (charge for changing currency); premium
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, 暗袋] camera bag (for changing film)
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不渝] constant; unchanging; abiding; faithful
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, 千变万轸 / 千變萬軫] constantly changing, ever-varying (成语 saw)
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不易] not easy to do sth; difficult; unchanging
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, 吊死] death by hanging; to hang oneself
[yú, ㄩˊ, 揄] draw out; let hanging
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 劈挂拳 / 劈掛拳] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art)
壁毯[bì tǎn, ㄅㄧˋ ㄊㄢˇ, 壁毯] tapestry (used as a wall hanging)
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, 变局 / 變局] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.)
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, 壁挂 / 壁掛] wall hanging
变暖[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 变暖 / 變暖] warming; changing to become warmer

hanging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] (n) {comp} hanging indent
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
下垂[かすい, kasui] (n,vs,adj-no) drooping; hanging down
仏幕[ぶつまく, butsumaku] (n) coloured curtains hanging from the eaves of a Buddhist temple
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
倒懸[とうけん, touken] (n) hanging (someone) upside down
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp
宙吊り;宙づり;宙釣り[ちゅうづり, chuuduri] (n) hanging in midair; suspended in midair
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
揚げ巻;揚巻;総角[あげまき, agemaki] (n) (1) old-fashioned boys' hairstyle; (2) Meiji period women's hairstyle; (3) (揚げ巻, 揚巻 only) type of dance in kabuki; (4) (揚げ巻, 揚巻 only) knots in colour of four cardinal points hanging from the roof above the sumo ring (color); (5) (abbr) (See 揚巻貝) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street
衣紋掛け;衣紋掛[えもんかけ, emonkake] (n) rack or hanger for hanging kimono, coats, etc.
釣り手[つりて, tsurite] (n) fisherman; angler; hanging strap
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter
イメージチェンジ[, ime-jichienji] (n) image change; changing one's image
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down
パウダールーム[, pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control
プンプン(P);ぷんぷん[, punpun (P); punpun] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P)
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging
下げ髪[さげがみ, sagegami] (n) pigtail; ponytail; hair (hanging down the back)
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging
吊り[つり, tsuri] (n) (1) hanging; suspending; (2) sling
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII)
変幻自在[へんげんじざい, hengenjizai] (adj-na,n,adj-no) phantasmagoric; capable of ever-changing appearance
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new

hanging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
ค้างคา[v.] (khāngkhā) EN: remain ; be left hanging FR: rester en suspens
แขวน[v.] (khwaēn) EN: be left hanging (fig.) ; depend on FR:
แขวนคอ[v.] (khwaēnkhø) EN: hang ; execute by hanging FR: pendre
แขวนไว้[v. exp.] (khwaēn wai) EN: be hanging FR:
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa lon) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nokhok lek ) EN: vernal hanging parrot FR: coryllis vernal [m] ; loricule vernal ; coryllis d’Inde [m]
นกหกเล็กปากดำ[n. exp.] (nokhok lek ) EN: blue-crowned hanging parrot FR: coryllis à tête bleue [m] ; coryllis couronné [m] ; coryllis de Malacca [m] ; loricule de Malacca ; loricule malais ; coryllis malais ; loricule à tête bleue ; coryllis à calotte bleue
ระย้า[adj.] (rayā) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind FR:
ไส้ทะลัก[v. exp.] (sai thalak) EN: the guts were hanging out FR:
โตงเตง[adj.] (tōngtēng) EN: dangling ; hanging ; pendant FR:
ตุ้ม[n.] (tum) EN: bob ; knob ; pendant ; hanging ball FR: pendentif [m]
ตูบ[adj.] (tūp) EN: hanging ; drooping FR:
ชะง้ำ[adj.] (cha-ngam) EN: projecting ; protruding ; overhanging FR:
ชะเงื้อม[X] (cha-ngeūam) EN: towering and overhanging FR:
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf FR: rocher en surplomb [m]
ชะง่อน[n.] (cha-ngǿn) EN: overhanging rock FR:
ชะงุ้ม[adj.] (cha-ngum) EN: towering and overhanging FR:
ชระง่อน[n.] (chara-ngǿn) EN: overhanging rock FR:
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า [n. exp.] (hǿng plīen ) EN: changing room FR: cabine d'essayage [f]
การกลาย[n.] (kān klāi) EN: changing ; mutation FR:
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
ไม่เปลี่ยนแปลง[adj.] (mai plīenpl) EN: stable ; steady ; unchanging ; constant FR: stable ; constant
มาตรฐานตายตัว[n. exp.] (māttrathān ) EN: unchanging standard ; absolute standard FR: standard absolu [m]
เงื้อมผา[n. exp.] (ngeūam phā) EN: overhanging rock ; overhang FR: précipice [m]
แปรปรวน[adj.] (praēprūan) EN: changeable ; variable ; changing ; unsettled ; turbulent FR: changeant ; incertain ; instable ; variable
ปรวนแปร[adj.] (prūanpraē) EN: variable ; changeable ; changing ; uncertain FR: variable
ตะเพิง[n.] (taphoēng) EN: overhanging rock FR:
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: permanent ; unchanging ; immutable ; steady FR: constant ; permanent ; immuable ; invariable ; intemporel

hanging ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ceylonpapageichen {n} [ornith.]Ceylon Hanging Parrot
Frühlingspapageichen {n} [ornith.]Vernal Hanging Parrot
Ampel {f}hanging lamp
Umkehr {f}changing one's ways
Umkleidekabine {f}changing cubicle
Umkleideraum {m}changing room
Dahlanderschaltung {f} [electr.]Dahlander pole changing
Kleiderstange {f}hanging rail
Wandbehang {m}hangings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hanging
Back to top