ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonactive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonactive*, -nonactive-

nonactive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonactive (adj.) ระงับอยู่ชั่วคราว See also: หยุดอยู่ชั่วคราว Syn. inoperative, discontinued Ops. continued

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonactive
Back to top