ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paranormal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paranormal*, -paranormal-

paranormal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paranormal (adj.) เหนือธรรมชาติ Syn. unnatural Ops. natural
English-Thai: HOPE Dictionary
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I read everything about paranormal phenomena, about the occult and...แต่ผมลุ่มหลง ผมอ่านทุกๆคดี มันทำให้ผมวางมือไม่ลง
A certain paranormal bouquet.สิ่งที่แน่ๆ มัน... ..เป็นกลิ่นเย้ายวน ที่ผิดปกติ
Not paranormal and bullshit magicians.ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ และมายากล กระจอก ๆ
In your letter you mentioned that the rooms with the most paranormal activity were in the attic.ในจดหมายของคุณบอกไว้ว่า ห้องที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.กล้องอินฟาเรด ผมหมายถึง ไม่มีอะไรจะทำให้ผมมีความสุขไปกว่า การที่จะได้สัมผัส กับเหตุการณ์ลี้ลับ คุณรู้ไหม ที่จะได้เห็นแค่แสงแว๊บๆ
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล
It was a city of supreme beings with technologies and paranormal abilities.เมืองของสิ่งเหนือธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และ ความสามารถเหนือธรรมชาติ
TheJapanese love paranormal phenomena.คนญี่ปุ่นชอบเรื่องพวกนี้
So much blood and carnage, it created a bed of paranormal activity.ใช่ เมื่อเธอโยงไปเรื่องถัดไป
She spent her life researching paranormal activity in this area.เธอใช้ชีวิตเพื่อวิจัย เหตุการณ์เหนือธรรมชาติในเมืองนี้
Researching paranormal activity in this area.ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติในพื้นที่บริเวณนี้
For a host of- of paranormal activities-การทำสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ

paranormal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon
超常的[ちょうじょうてき, choujouteki] (adj-na) supernatural (e.g. psychic phenomena and such); paranormal
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon

paranormal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paranormal
Back to top