ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ghostly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ghostly*, -ghostly-

ghostly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ghostly (adj.) เหมือนผี See also: เต็มไปด้วยผี, เกี่ยวกับผี Syn. phantom, ghostlike
English-Thai: HOPE Dictionary
ghostly(โกสทฺ'ลี) adj. คล้ายผี,เกี่ยวกับวิญญาณ, See also: ghostliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ghostly(adj) เหมือนผี,เหมือนปีศาจ,น่ากลัว,เกี่ยวกับวิญญาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After its closure in 1963, reports of ghostly apparitions, objects moving on their own.และได้ปิดลงในปี 1963 มีผู้คนพบเห็นผีมากมาย เช่น สิ่งของเคลื่อนไหวได้เอง และบางจะได้ยินเสียง
Well, have you heard any weird noises or seen any ghostly activity?ได้ยินเสียงแปลกหรืออะไรผิดปกติบ้างมั้ย ?
I think that your witchy girlfriend's worried that you've run away with your ghostly lover.ฉันคิดว่าแฟนแม่มดของเธอค่อนข้างแปลก ทำให้นายหนีจากผีคู่รักของนาย
And I also remember, every time I see that ghostly eye, that I was and continue to beและฉันยังจำได้อีกว่า ทุกๆครั้งที่ฉันมองแก ไอ้ตาที่เหมือนปีศาจนั่น
A ghostly moan, a rattling of chains, a witch's cackle.เสียงผี เสียงโซ่ เสียงแม่มด
Also, neither of us recently played Maria von Trapp to a group of ghostly teenage wastelands.แล้วเราสองคนก็ไม่ได้ แสดงเป็นมาเรีย วอน แทรปป์ เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผีมาดูน่ะ
I'm sorry, Stef, but I can't have you following me. Woman, ghostly: Se vox utor es photestutem haxente occidax te occidax.ฉันขอโทษ, สเตฟ, แต่ฉันให้คุณตามมาไม่ได้ โอ้, พระเจ้า
On those rare occasions when a neutrino actually does collide with a particle of ordinary matter, it produces a ghostly, ring-shaped flash of light.ในโอกาสที่หายากเหล่านั้นเมื่อนิวตริโน จริงไม่ชนกับอนุภาคของสสารธรรมดา, มันผลิตผีแฟลชแหวนรูปของแสง
Ghostly, living in the shadows.เหมือนผี ใช้ชีวิตอยู่ในเงา

ghostly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妖気[ようき, youki] (n) ghostly; unearthly; weird

ghostly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geisterhaft; spukhaft {adj} | geisterhafter | am geisterhaftestenghostly | more ghostly | most ghostly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ghostly
Back to top