ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occult*, -occult-

occult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occult (adj.) เกี่ยวกับเวทมนตร์ See also: เกี่ยวกับผีเวทมนตร์คาถา, ซึ่งเหนือธรรมชาติ Syn. magical, supernatural Ops. natural
occult (adj.) ลึกลับ See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น Syn. mystical, concealed, secret Ops. clear, manifest
occult (n.) เวทมนตร์ See also: หลักเหนือธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา
occult (vt.) ซ่อน See also: ปิดบัง Syn. hide Ops. reveal
occult science (n.) การศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติ See also: การใช้เวทมนตร์คาถา, การศึกษาเรื่องเร้นลับ
occultation (n.) คราส See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์ Syn. obsuration
occultism (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา See also: การศึกษาเรื่องเร้นลับ Syn. mysticism
occultist (n.) ผู้ใช้เวทมนตร์ See also: ผู้ลึกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
occult(อะคัลทฺ',ออค'คัลทฺ) adj. ลึกลับ,ลี้ลับ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,เข้าใจยาก, Syn. mysterious
occultation(ออคคัลเท'เชิน) n. การหายไป,การแอบแฝง,การซ่อนเร้น,การปิดบัง
occultism(อะคัล'ทิสซึม) n. ความเชื่อในเรื่องผีสาง,ความเชื่อในเรื่องเวทมนตร์คาถา,ลัทธิลึกลับ, See also: occultist n.,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occultลึกลับ, ซ่อนเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occult bloodการตรวจหาเลือดในอุจจาระ [TU Subject Heading]
Occultismไสยศาสตร์นิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณไสย (n.) occult Syn. ไสยดำ, ไสยศาสตร์
ไสย (n.) occult Syn. ไสยดำ, ไสยศาสตร์, คุณไสย
ไสยดำ (n.) occult Syn. ไสยศาสตร์, คุณไสย
เลขยันต์ (n.) occult number See also: figures used in cabalistic signs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At first a sort of school of dance and occult sciences.ในตอนแรกก็เป็น ร.ร.สอนเต้นรำ และเกี่ยวกับเวทมนตร์ไสยศาตร์.
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป.
Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers.ความรู้ในทางไสยศาสตร์ ทำให้พวกเขามีพลังอำนาจมาก.
He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped to catch Monty Props in 1988.- อย่างไร ? - จากกิตติศัพท์ ค่ะ อืม...
I read everything about paranormal phenomena, about the occult and...แต่ผมลุ่มหลง ผมอ่านทุกๆคดี มันทำให้ผมวางมือไม่ลง
I have a friend in Osaka who's into the occult and I showed her fake pictures of ghosts and asked her to send videos to TV stations together...ชั้นมีเพื่อนอยู่ในโอซาก้าซึ่งเป็นคนลึกลับ และชั้นก็แสดงรูปปลอมกับเธอ และขอให้เธอส่งเทปให้กับสถานีด้วย
Tonight we have noted occult writerคืนนี้เรามีนักเขียนแนวสยองขวัญ
I'm just a kooky lady that teaches occult at the university.ยายเป็นแค่ผู้หญิงพิลึก ที่สอนเวทมนต์ในมหาวิทยาลัย
Any -- any occult fixations?หลงใหล- - เรื่องเวทมนต์บ้างปะ
Burgess runs a little occult bookshop. They sell on-line.เบอร์เกสเปิดร้านหนังสือศาสตร์ลึกลับและพยากรณ์เล็กๆ พวกเขาขายหนังสือทางออนไลน์
He and Hitler share a passion for occult power and Teutonic myth.แม้แต่ฮิตเลอร์ยังแบ่งปันความฝันกับเขา
Pictographs meant to pay homage to Harmonia -- occult talismans, if you will.อักษรภาพแสดงถึงการคารวะต่อฮาร์โมเนีย หรือพวกไสย์เวทย์ ถ้าจะเชื่ออย่างนั้น

occult ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神力[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, 神力] occult force; the power of a God or spirit
隐血[yǐn xuè, ˇ ㄒㄩㄝˋ, 隐血 / 隱血] occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding)
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ, 玄秘] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious)
非自然[fēi zì rán, ㄈㄟ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 非自然] unnatural; occult

occult ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オカルチャー[, okarucha-] (n) (abbr) occult culture
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities)
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation
玄妙[げんみょう, genmyou] (adj-na,n) abstruse; occult; mysterious

occult ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกจิอาจารย์[n.] (kēji-ājān) EN: instructor ; specialist ; master of the occult FR:
เลขยันต์[n.] (lēkyan) EN: occult number FR:
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sap) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult FR: mystérieux ; secret ; occulte
ไสย[X] (sai) EN: occult FR:
วิทยาคม[n.] (witthayākho) EN: incantations ; magic ; occult sciences FR:
อำนาจมืด[n.] (amnātmeūt) EN: dark influence ; dark power FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden FR: mystérieux ; secret ; occulte
วิชาลึกลับ[n. exp.] (wichā leukl) EN: FR: sciences occultes [fpl]
วิทยากล[n.] (witthayākon) EN: magic show FR: magie [f] ; occultisme [m]

occult ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung {f} [astron.]occultation
Okkultist {m}occultist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occult
Back to top