ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

composer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *composer*, -composer-

composer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
composer (n.) นักแต่งเพลง
English-Thai: HOPE Dictionary
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีตกวี (n.) composer Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์
นักแต่งกลอน (n.) composer Syn. นักแต่งเพลง, นักประพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, as you know, each year... one senior Tall Oaks composer is awarded... a full scholarship to the prestigious Robards Conservatory.อย่างที่รู้ๆกัน ในแต่ละปี ที่หนึ่งของการประพันธ์เพลงก็คือรางวัลทอลโอ๊ค จะได้ทุนการศึกษาของโรงเรียนดนตรีโรบาร์ต
Alright, you remember we were talking about John Philip Sousa, a great March composer at the turn of the century?นักแต่งเพลงมาร์ช ที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษได้มั้ย
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ
Why don't you try finding the composer of the original song?ทำไมคุณไม่หาคนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาหละ?
There were a few singers who had the same thing happen to them by this composer but didn't get caught.มีนักร้องไม่กี่คนที่โดนแบบนี้ แต่จับไม่ได้
Unless the composer admits plagiarizing with his own mouth, there's no other way.เว้นแต่ว่าคนทำเพลงจะยอมรับว่าขโมยด้วยตัวเอง ไม่มีทางอื่น
How do I know where the composer is?ผมจะรู้ได้ไงว่าเค้าอยู่ที่ไหน
First thing to do is to catch the composer guy to deal with the plagiarism!อย่างแรกที่ต้องทำ คือจับคนที่ติดต่อกับคนที่ขโมยเพลงไปก่อนสิ
The artistry lays in the fact that even though the composer was German,ความเป็นศิลปะบอกว่า ถึงแม้คนแต่งจะเป็นเยอรมัน
The composer who said you told her to plagiarize.บอกไปว่าคุณเป็นคนลอกผลงานผู้แต่งสาวคนนั้น
The greatest British composer of his time.ะกฮ‘ฮœฮ’Rฮ™DGฮ•, 1936
You're a composer too, aren't you, Mr. Ewing?ั–Unะฐnั–mั–ty rะตquั–rะตั• ัะพmั€lั–ะฐnัะต.

composer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, 穆索尔斯基 / 穆索爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, 作曲家] composer; songwriter
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 福斯特] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, 摹扎特 / 摹紮特] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特

composer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer
作曲家[さっきょくか, sakkyokuka] (n) composer
作曲者[さっきょくしゃ, sakkyokusha] (n) composer
歌詠み[うたよみ, utayomi] (n) tanka composer
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem)

composer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
ช่างเรียง[n. exp.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
เจอกับ[v. exp.] (joē kap) EN: FR: composer avec ; faire face à
เขียนโคลง[v. exp.] (khīen khlōn) EN: write a poem ; compose a poem FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry FR: faire un poème ; composer un poème
คีตกวี[n.] (khītakawī) EN: composer FR:
คีตกร[n.] (khītakøn) EN: composer FR: compositeur [m]
หมุนตัวเลข[v. exp.] (mun tūalēk) EN: FR: composer un numéro
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักแต่งดนตรี[n. exp.] (nak taeng d) EN: composer FR:
นักแต่งเพลง[n. exp.] (nak taeng p) EN: composer FR: compositeur [m]
นิพนธ์[v.] (niphon) EN: compose ; write FR: composer ; écrire
ผสมผสาน[v.] (phasomphasā) EN: integrate ; combine ; blend ; mix FR: composer ; harmoniser ; mêler
เพียงกด...[v. exp.] (phīeng kot ) EN: FR: appuyer simplement sur ... ; composer simplement le ...
ผู้ประพันธ์เพลง[n. exp.] (phū praphan) EN: composer ; songwriter FR: compositeur [m] ; parolier [m]
ผู้เรียบเรียง[n. exp.] (phū rīeprīe) EN: complier ; author ; writer ; composer FR: auteur [m] ; compositeur [m]
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en ; comprendre
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile FR: transiger ; composer ; trouver un compromis
ประสบกับ[v. exp.] (prasop kap) EN: FR: composer avec
เรียงพิมพ์[v.] (rīengphim) EN: typeset ; set type ; compose FR: composer ; photocomposer
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: compile ; edit ; write ; compose FR: composer ; écrire ; éditer
แต่ง[v.] (taeng) EN: write ; compose ; draw up FR: écrire ; composer ; rédiger
แต่งกวีนิพนธ์[v. exp.] (taeng kawīn) EN: FR: composer un poème
แต่งขึ้น[v. exp.] (taeng kheun) EN: invent ; create ; compose ; concoct FR: créer ; composer ; concocter
แต่งเพลง[v. exp.] (taeng phlēn) EN: write music ; compose music ; compose a song FR: composer de la musique ; composer une chanson ; écrire une chanson
โทรผิด[v. exp.] (thō phit) EN: dial a wrong number FR: composer un mauvais numéro
เน่า[v.] (nao) EN: decay FR: se décomposer
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir ; s'user
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; mix in ; blend ; whisk ; combine ; merge ; mingle ; add FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ผู้ย่อยสลาย [n. exp.] (phū yǿisalā) EN: decomposer FR:
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประนอม[v.] (pranøm) EN: compound FR: transiger ; composer
ประพันธ์[v.] (praphan) EN: write ; compose ; compile a literary work FR: écrire ; composer
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ตัด[v.] (tat) EN: dial FR: composer
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกธาตุ[v. exp.] (yaēk thāt) EN: FR: décomposer ; analyser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า composer
Back to top