ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catnap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catnap*, -catnap-

catnap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catnap (n.) การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหลับสั้นๆ Syn. doze
catnap (vi.) งีบหลับ Syn. doze, nap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dangerous to be catnapping out in the open?ในการงีบหลับตอนที่มันเปิดอยู่
This is where Uncle Marty takes his catnaps.ลุงมาร์ตี้มางีบหลับที่นี่

catnap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮寝[かりね, karine] (n,vs) siesta; nap; catnap; stopping at an inn

catnap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nickerchen {n}catnap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catnap
Back to top