ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beddy-bye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beddy-bye*, -beddy-bye-

beddy-bye ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beddy-bye (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. sleep, sleepiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beddy-bye
Back to top