ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unimportantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unimportantly*, -unimportantly-

unimportantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unimportantly (adv.) อย่างเล็กน้อย Syn. insignificantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unimportantly
Back to top