ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insignificantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insignificantly*, -insignificantly-

insignificantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insignificantly (adv.) อย่างไม่สำคัญ See also: อย่างไม่มีความหมาย Ops. significantly, inconsiderably

insignificantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belanglos {adv}insignificantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insignificantly
Back to top