ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingenuousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingenuousness*, -ingenuousness-

ingenuousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingenuousness (n.) ความบริสุทธิ์ใจ Syn. frankness, sincerity, innocence

ingenuousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Offenheit {f}ingenuousness
Unaufrichtigkeit {f}disingenuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingenuousness
Back to top