ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ostentatiously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ostentatiously*, -ostentatiously-

ostentatiously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostentatiously (adv.) อย่างโอ้อวด Syn. showily, pompously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ostentatiously
Back to top