ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

robe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *robe*, -robe-

robe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
robe (n.) เสื้อคลุมยาว See also: เสื้อคลุมงานพิธี Syn. costume, gown
robe (n.) เสื้อคลุมอาบน้ำ Syn. bathrobe
robe (vi.) สวมเสื้อคลุม Syn. clothe, dress
robe (vt.) สวมเสื้อคลุม Syn. clothe, dress
robes (n.) เสื้อผ้า Syn. vesments
English-Thai: HOPE Dictionary
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
English-Thai: Nontri Dictionary
robe(n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฐินทาน (n.) the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery See also: Kathin Syn. การทอดกฐิน
ดอง (v.) roll a monk´s robe and put it on the shoulder See also: drape a monk´s robe to leave the right arm uncovered Syn. ห่มดอง
บงสุกุล (n.) yellow robe drawn by a Buddhist Syn. บังสุกุล
บังสุกุล (n.) yellow robe drawn by a Buddhist
ห่มดอง (n.) way to dress a robe over a Buddhist priest´s shoulder
จีวร (n.) robe (of a Buddhist monk) See also: yellow robe Syn. ผ้าจีวร
ผ้าจีวร (n.) robe (of a Buddhist monk) See also: yellow robe
จำนำพรรษา (n.) robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent
การทอดผ้าป่า (n.) offering robes to Buddhist priests at monastery
กาสาวพัสตร์ (n.) yellow robe Syn. จีวร, ผ้ากาสาวพัสตร์
จุลกฐิน (n.) kind of a set of new robes
จุลชีพ (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีวัน, จุลชีวิน, จุลินทรีย์
จุลชีวัน (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีพ, จุลชีวิน, จุลินทรีย์
จุลชีวิน (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีพ, จุลชีวัน, จุลินทรีย์
จุลอินทรีย์ (n.) microbe See also: microorganism Syn. จุลชีวัน, จุลชีพ, จุลินทรีย์
จุลินทรีย์ (n.) microbe See also: microorganism Syn. จุลชีวัน, จุลชีพ, จุลอินทรีย์
ตู้เสื้อผ้า (n.) wardrobe
ทอดกฐิน (v.) present robes to monks at the end of Buddhist Lent See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
ผ้ากฐิน (n.) set of new robes offered to Buddhist monks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The robe of a minister is so much finer than your old brown robe, isn't it?ชุดคลุมของรัฐมนตรีเนื้อดีกว่า ชุดคลุทเก่าๆ สีตุ่นของนายตั้งเยอะ
I went up for the money, and her robe fell open.ฉันขึ้นไปเอาเงินเสื้อคลุมเธอเปิดออก เธอยืนอยู่ตรงนั้น
Can I get a robe to the Charles Suite ASAP?Can l get a robe to the Charles Suite ASAP?
Ceremonial robe of honour.เสื้อคลุมประกอบพิธีสำหรับข้าล่ะ
An official's robe just so becomes you.เสื้อคลุมของเจ้าหน้าที่จะเป็นของเจ้า
Wearing that robe is a privilege and you, pal, have just lost it!นายกำลังสวมเสื้ิอคลุมที่เป็นสิทธิพิเศษ และคุณ เพื่อน คุณเสียแค่มัน
He's not staying here. He violated basic robe code.เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ เขาละเมิดกฎพื้นฐานของเสื้อคลุม
May I put the robe back onให้ฉันใส่เสื้อได้ยัง
At the rate money changes hands, you could probably find a tenner in my robe with a tagข้อมูลเยอะ.. เงินเปลี่ยนมือตลอดเวลา ในกระเป๋าของฉันก็อาจมีธนบัตรแบบนี้ได้
He was a big, gray-haired man... and he had a robe and he shot him.เขาใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ เขายิงชายคนนั้น
Sister, you ain't going against no MAN in a ROBE and win.ซิสเตอร์คุณคงไม่กำลังสู้กับนักบวชในเสื้อคลุมและชนะ
I'm glad you put your robe on.ผมดีใจที่คุณใส่เสื้อคลุมชั้นในเอาไว้แล้ว

robe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, 褌] sacrificial robe of the empress
浴衣[yù yī, ㄩˋ ㄧ, 浴衣] bathrobe
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 紽] braid on a robe
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 襭] carry with the front of a robe
[ǎo, ㄠˇ, 袄 / 襖] coat; jacket; short and lined coat or robe
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 柜 / 櫃] cupboard; cabinet; wardrobe
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 探测器 / 探測器] detector; probe; craft
伽利略探测器[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4 tan4 ce4 qi4, 伽利略探测器 / 伽利略探測器] Galileo probe
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, 盖茨 / 蓋茨] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006
[lán, ㄌㄢˊ, 襴] gown or robe
卤代烃[lǔ dài tīng, ㄌㄨˇ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄥ, 卤代烃 / 鹵代烴] haloalkane (obtained from hydrocarbon by substituting halogen for hydrogen, e.g. chlorobenzene or the CFCs)
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, 赫德] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, 胡克] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, 探讨 / 探討] investigate; probe
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, 探测字 / 探測字] probe (character)
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, 探测词 / 探測詞] probe word
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, 探针 / 探針] probe
外袍[wài páo, ㄨㄞˋ ㄆㄠˊ, 外袍] robe
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, 玻意耳] Robert Boyle (1627-1691), English chemist
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, 穆加贝 / 穆加貝] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008
罗伯特[Luó bó tè, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ, 罗伯特 / 羅伯特] Robert (name)
[pàn, ㄆㄢˋ, 袢] robe
[mèi, ㄇㄟˋ, 袂] sleeve of a robe
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 褎] sleeve; ample flowing robes
[chà, ㄔㄚˋ, 衩] slit on either side of robe
衣厨[yī chú, ㄧ ㄔㄨˊ, 衣厨 / 衣廚] wardrobe
衣柜[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, 衣柜 / 衣櫃] wardrobe; armoire
衣橱[yī chú, ㄧ ㄔㄨˊ, 衣橱 / 衣櫥] wardrobe

robe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロープデコルテ;ローブデコルテ[, ro-pudekorute ; ro-budekorute] (n) robe decolletee (fre
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
縫腋[ほうえき, houeki] (n) (1) (See 襴,闕腋) stitched side of some traditional Japanese clothing; clothing with such a stitched side; (2) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials
縫腋の袍[ほうえきのほう, houekinohou] (n) (See 襴) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials
羽衣[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P)
肩衣[かたぎぬ, kataginu] (n) (1) (See 素襖) sleeveless ceremonial robe for samurai (replacing the Muromachi period suou); (2) (arch) sleeveless robe worn by commoners
脇明け;腋明け[わきあけ, wakiake] (n) (1) (See 闕腋の袍) robe worn by military officials with a round collar, unstitched open sides, and no wrapped fabric along the bottom; (2) (See 八つ口) small opening in the side of traditional Japanese clothing (where the sleeve meets the bodice, below the armpit); clothing with such an opening (usu. worn by women or children)
クロロベンゼン[, kurorobenzen] (n) chlorobenzene
ジクロロベンゼン[, jikurorobenzen] (n) dichlorobenzene
ストローブ[, sutoro-bu] (n) strobe
ストロベリー[, sutoroberi-] (n) strawberry; (P)
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera
デンドロビウム[, dendorobiumu] (n) dendrobe (any orchid of genus Dendrobium) (lat
トリニトロベンゼン[, torinitorobenzen] (n) trinitrobenzene
ニトロベンゼン[, nitorobenzen] (n) nitrobenzene
ニューデリーメタロベータラクタマーゼ[, nyu-deri-metarobe-tarakutama-ze] (n) New Delhi metallo-beta-lactamase; NDM-1
バスローブ[, basuro-bu] (n) bathrobe
パラジクロロベンゼン[, parajikurorobenzen] (n) paradichlorobenzene
ヒレグロベラ[, hiregurobera] (n) blackfin hogfish (Bodianus loxozonus)
プローブ[, puro-bu] (n) probe
ベビー箪笥[ベビーだんす, bebi-dansu] (n) small-sized wardrobe
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken
ロベリア[, roberia] (n) lobelia (lat
ワードローブ;ウォードロウブ;ウォードローブ[, wa-doro-bu ; uo-doroubu ; uo-doro-bu] (n) wardrobe
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
好気性生物[こうきせいせいぶつ, koukiseiseibutsu] (adj-na,n) aerobe
嫌気生物[けんきせいぶつ, kenkiseibutsu] (adj-na) anaerobe
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe
微生物[びせいぶつ, biseibutsu] (n) microbe; germ; (P)
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P)
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P)
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy
探りを入れる[さぐりをいれる, saguriwoireru] (exp,v1) to probe; to search; to sound out; to investigate
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock)
法服[ほうふく, houfuku] (n) robes of a judge or lawyer or priest
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe
打診[だしん, dashin] probe
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication

robe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บงสุกุล[n.] (bongsukun) EN: yellow robe drawn by a Buddhist FR:
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
ชุดแต่งงาน[n. exp.] (chut taeng-) EN: wedding dress FR: robe de mariée [f]
ชุดแต่งงานเจ้าสาว[n. exp.] (chut taeng-) EN: wedding dress FR: robe de mariée [f]
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) EN: Thai traditional dress FR: robe traditionnelle thaïe [f]
เดรส[n.] (drēs) EN: dress FR: robe [f]
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
จำนำพรรษา[n.] (jamnamphans) EN: yellow robe offered to Buddhist priests during Buddhist Lent FR:
จีพร[n.] (jīphøn) EN: robe of a Buddhist monk FR:
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of a Buddhist monk ; upper robe ; inner robe ; [any of the three garments of the monk] FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จีวรอาศัย[n. exp.] (jīwøn āsai) EN: extra robe FR:
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
กัปปพินทุ[v.] (kappaphinth) EN: make a robe allowable by applying a disfiguring smudge ; mark with a smudge FR:
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:
กฐินทาน[n.] (kathinnathā) EN: the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery FR:
ครองจีวร[v. exp.] (khrøng jīwø) EN: put on the yellow robe (of a monk) FR:
ครองผ้า[v. exp.] (khrøng phā) EN: don ; wear ; put on ; put the yellow robe (of a monk) FR:
ครองไตร[v. exp.] (khrøng trai) EN: put the yellow robe (of a monk) FR:
กรานกฐิน[v.] (krānkathin) EN: make and dye a robe for presentation to a monk at a Kathin offering FR:
กระโปรงชุด[n.] (kraprōng ch) EN: FR: tailleur [m] ; robe [f]
กระโปรงสุ่ม[n. exp.] (kraprōng su) EN: crinoline FR: robe à crinoline [f]
ปังสุกุล[n.] (pangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
ผ้าเหลือง[n.] (phāleūang) EN: yellow robe FR: robe safran [f]
สังฆาฏิ[n.] (sangkhāti) EN: monk’s outer robe worn over the shoulder FR:
เสื้อคลุมยาว[n. exp.] (seūakhlum y) EN: robe FR:
เสื้อกระโปรง[n.] (seūa kraprō) EN: dress FR: robe [f]
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]
ทอดผ้า ; ทอดผ้าบังสุกุล[v. exp.] (thøt phā ; ) EN: lay a robe (as an offering to a monk at a funeral or memorial ceremony) ; lay down a funeral robe FR:
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: the three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe) ; the three robes of a Bhikkhu ; Triple Robe FR:
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) EN: FR: regarder à la dérobée
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีผะขาว = ชีผ้าขาว[n.] (chīphakhāo ) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (humhø) EN: envelop ; cover ; enclose ; wrap FR: enrober ; envelopper

robe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
grob; rau; rauh [alt]; roh; derb; ungeschliffen {adj} | grober; gröber | am grobsten; am gröbstencoarse | coarser | coarsest
(Flur-) Garderobe {f}; Garderobenständer
Eroberung {f} | Eroberungen
grob; unfein; derb {adj} | gröber; unfeiner; derber | am gröbsten; am unfeinsten; am derbstencrass | crasser | crassest
Gegenprobe {f} | Gegenproben
Dauertest {m}; Belastungsprobe
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum
Ergänzungsfrage {f}probe question
Frobenius-Norm {f} [math.]Frobenius norm
Robe {f} | Roben
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adj} | schroffer; grober; barscher; ruppiger; unwirscher | am schroffsten; am gröbsten; am barschesten; am ruppigsten; am unwirschestengruff | gruffer | gruffest
Morgenrock {m}robe
Mikrobe {f} [biol.] | Mikroben
Musterabschnitt {m}; Stoffprobe
Fahrlässigkeit {f} | grobe Fahrlässigkeit
Probe {f}probe
Probeauftrag {m} | Probeaufträge
Probeentnahme {f}; Probennahme
Robertsprinie {f} [ornith.]Roberts' Prinia
Feststoffprobe {f} | Feststoffproben
Rauchgasfühler {m}smoke probe
Bodenprobe {f} | Bodenproben
Sonde {f}probe
Stichprobe {f} | Stichproben
Federsonde {f}spring probe
Abtastimpuls {m}strobe pulse
Probefahrt {f} | Probefahrten
Probeflug {m} | Probeflüge
Eroberungskrieg {m} | Eroberungskriege
Schrankkoffer {m}wardrobe trunk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า robe
Back to top