ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medicine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medicine*, -medicine-

medicine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medicine (n.) ยารักษาโรค See also: ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค Syn. antidote, drug, medication, pill
medicine (n.) การบำบัดโรคด้วยยา See also: การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์ Syn. remedy
medicine (n.) แพทยศาสตร์ See also: การแพทย์, วิทยาศาสตร์แพทย์
medicine man (n.) หมอผี Syn. magician, wizard
English-Thai: HOPE Dictionary
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
medicine mann. หมอผี,คนขายยา
English-Thai: Nontri Dictionary
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
medicine๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ remedy ๑]๒. อายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine, internal]๓. แพทยศาสตร์๔. เวชศาสตร์, เวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicineการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicine, Ayurvedicอายุรเวท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
ผักแพว (n.) kind of medicine herb See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae) Syn. พักแพว
พักแพว (n.) kind of medicine herb See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae) Syn. ผักแพว
แพว (n.) kind of medicine herb See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae) Syn. ผักแพว, พักแพว
ยา (n.) medicine See also: medication, drug, dose, pill, tablet
ยา (n.) medicine See also: medication, drug, dose, pill, tablet
ยารักษาโรค (n.) medicine See also: pharmacy, drug, remedy Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยา
ยารักษาโรค (n.) medicine See also: drug, medication Syn. ยา
ยาแก้โรค (n.) medicine See also: pharmacy, drug, remedy Syn. โอสถ, ยารักษาโรค, ยา
วิชาแพทย์ (n.) medicine Syn. แพทยศาสตร์
หยูกยา (n.) medicine See also: drug Syn. ยา
อายุรกรรม (n.) medicine
เภสัช (n.) medicine See also: pharmacy, drug, remedy Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยารักษาโรค, ยา
เวชกรรม (n.) medicine See also: medical treatment Syn. เวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ (n.) medicine See also: medical science
แพทย์ศาสตร์ (n.) medicine See also: medical science
โอสถ (n.) medicine See also: drug, medication Syn. ยา, ยารักษาโรค
โอสถกรรม (n.) medicine Syn. อายุรศาสตร์
ตู้ยา (n.) medicine cupboard
ล่วมยา (n.) medicine kit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to go take my medicine nowฉันต้องไปทานยาแล้วตอนนี้
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The grandest medicine That I can propose Is under your noseยาดีที่สุดที่ฉันเสนอให้ได้อยู่ใต้จมูกเธอ
No, your work has not changed. But you don't practice medicine at the UN.ไม่ งานของคุณไม่ได้เปลี่ยน แต่คุณไม่ได้รักษาที่สหประชาชาติ
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ?
The first medicine they get in two months.ชุดเวชภัณฑ์ที่เราได้มาในรอบ 2 เดือน
He telephoned. He said "I have some medicine for you." Medicine is a letter.เขาโทรศัพท์ เขากล่าวว่า "ผมมียาบางอย่างสำหรับคุณ." ยาเป็นตัวอักษร
The Wachootoo shaman, or medicine man, has protested the intertribal wedding.หมอผีวาชูตู หมอยาน่ะ เป็นคนที่คัดค้านการวิวาห์ข้ามเผ่า
I should have kept medicine in the downstairs bathroom.ฉันควรจะได้เก็บยาใน ห้องน้ำชั้นล่าง
He brought me some medicine for my father.เขาเอายามาให้พ่อฉันค่ะ
How else could I feed you medicine if you fainted?ไม่งั้นชั้นจะให้ยาคุณได้ยังไง ถ้าคุณหน้ามืด?
Herbal medicine can only partly help. The key is his own body structure.สมุนไพรคงช่วยเขาได้แค่บางส่วน สิ่งสำคัญอยู่ที่โครงสร้างทางร่างกายของเขา
But he's been takin' this medicine for a month, and he keeps gettin' worse.แต่พ่อทานยามาเป็นเดือนแล้ว อาการกลับแย่ลงไปอีก

medicine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 冲服剂 / 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion
五官[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, 五官] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
感冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, 感冒药 / 感冒藥] medicine for colds
祛痰药[qū tán yào, ㄑㄩ ㄊㄢˊ ㄧㄠˋ, 祛痰药 / 祛痰藥] medicine to dispel phlegm (in traditional Chinese medicine)
药师佛[Yào shī fó, ㄧㄠˋ ㄕ ㄈㄛˊ, 药师佛 / 藥師佛] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
药师如来[Yào shī rú lái, ㄧㄠˋ ㄕ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 药师如来 / 藥師如來] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, 药水 / 藥水] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion
药瓶[yào píng, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄥˊ, 药瓶 / 藥瓶] medicine bottle
医卜[yī bǔ, ㄧ ㄅㄨˇ, 医卜 / 醫卜] medicine and divination
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, 成药 / 成藥] patent medicine; medicine already made up
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
拔火罐[bá huǒ guàn, ㄅㄚˊ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄢˋ, 拔火罐] suction cup (used in Chinese medicine to draw the blood and qi 氣|气); suction chimney to make a stove draws
巫医[wū yī, ㄧ, 巫医 / 巫醫] witch doctor; medicine man; shaman
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
另类医疗[lìng lèi yī liáo, ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, 另类医疗 / 另類醫療] alternative medicine
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
消炎药[xiāo yán yào, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, 消炎药 / 消炎藥] antibiotic medicine
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, 亮菌] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine)
香熏疗法[xiāng xūn liáo fǎ, ㄒㄧㄤ ㄒㄩㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 香熏疗法 / 香燻療法] aromatherapy (alternative medicine)
[nào, ㄋㄠˋ, 臑] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
津液[jīn yè, ㄐㄧㄣ ㄧㄝˋ, 津液] bodily fluids (general term in Chinese medicine)
[shōu, ㄕㄡ, 荍] buckwheat; herbal medicine
包衣[bāo yī, ㄅㄠ ㄧ, 包衣] capsule (containing medicine); husk (of corn)
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
蝉衣[chán yī, ㄔㄢˊ ㄧ, 蝉衣 / 蟬衣] cicada slough used in traditional Chinese medicine
[fú, ㄈㄨˊ, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine)
补充医疗[bǔ chōng yī liáo, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, 补充医疗 / 補充醫療] complementary medicine
复方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 复方 / 複方] compound prescription (involving several medicines)
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 脉象 / 脈象] condition or type of pulse (in Chinese medicine)
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
拔罐子[bá guàn zǐ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ, 拔罐子] cupping technique used in traditional Chinese medicine
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
脱毛剂[tuō máo jì, ㄊㄨㄛ ㄇㄠˊ ㄐㄧˋ, 脱毛剂 / 脫毛劑] depilatory medicine

medicine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India)
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine
インド医学[インドいがく, indo igaku] (n) Indian medicine
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei
スポーツ医学[スポーツいがく, supo-tsu igaku] (n) sports medicine
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine
ホリスティック医学[ホリスティックいがく, horisuteikku igaku] (n) holistic medicine
レーザー医学[レーザーいがく, re-za-igaku] (n) laser medicine
予防医療[よぼういりょう, yobouiryou] (n) preventive medicine
予防薬[よぼうやく, yobouyaku] (n) prophylactic medicine
健胃薬[けんいやく, ken'iyaku] (n) (See 健胃,健胃剤,健胃錠) stomachic; stomach medicine
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
内服薬[ないふくやく, naifukuyaku] (n) medicine taken internally
内用薬[ないようやく, naiyouyaku] (n) medicine taken internally
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
内科学[ないかがく, naikagaku] (n) internal medicine
効能書き[こうのうがき, kounougaki] (n) statement of the efficacy of a medicine
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
古医方[こいほう, koihou] (n) (See 後世方) Edo-period school of Chinese medicine based on pre-Jin and Yuan teachings
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic)
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms
大国主命[おおくにぬしのみこと, ookuninushinomikoto] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大国主神[おおくにぬしのかみ, ookuninushinokami] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大己貴神;大穴牟遅神;大汝神[おおなむちのかみ;おおあなむちのかみ(大己貴神;大穴牟遅神), oonamuchinokami ; ooanamuchinokami ( dai onore takashi kami ; ooana mu chi kami )] (n) (See 大国主命) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大穴牟遅命[おおあなむちのみこと, ooanamuchinomikoto] (n) (See 大国主命・おおくにぬしのみこと) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares)
後世方[ごせいほう;こうせいほう;ごせほう, goseihou ; kouseihou ; gosehou] (n) (See 古医方) Edo-period school of Chinese medicine based on post-Jin and Yuan teachings
心療内科[しんりょうないか, shinryounaika] (n) (See 心身医学) psychosomatic medicine
心身医学[しんしんいがく, shinshin'igaku] (n) (See 精神身体医学) psychosomatic medicine
施薬[せやく, seyaku] (n,vs) (dispensation of) free medicine
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea)
民間薬[みんかんやく, minkanyaku] (n) folk medicine
水薬[すいやく;みずぐすり, suiyaku ; mizugusuri] (n) potion; liquid medicine
漢方医[かんぽうい, kanpoui] (n) doctor of Chinese (herbal) medicine
漢薬[かんやく, kanyaku] (n) (See 漢方薬・かんぽうやく) Chinese medicine; herbal medicine
獣医学[じゅういがく, juuigaku] (n) veterinary medicine
祈祷師;祈禱師(oK)[きとうし, kitoushi] (n) medicine man; shaman; faith healer; witch doctor; exorcist
Japanese-English: COMDICT Dictionary
遠隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine

medicine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุร-[pref.] (āyura-) EN: medicine FR: médecine [f]
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine FR:
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing ; ayurveda ; ayurvedic medicine FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
อายุรศาสตร์เขตร้อน[n. exp.] (āyurasāt kh) EN: tropical medicine FR: médecine tropicale [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine FR: posologie [f]
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine FR:
เจียดยา[v.] (jīetyā) EN: buy traditional medicine FR:
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การแพทย์อายุรเวท[n. exp.] (kān phaēt ā) EN: ayurvedic medicine FR:
การแพทย์แบบองค์รวม[n. exp.] (kān phaēt b) EN: holistic medicine FR: médecine holistique [f]
การแพทย์บูรณาการ[n. exp.] (kān phaēt b) EN: integrative medicine FR:
การแพทย์กระแสหลัก[n. exp.] (kān phaēt k) EN: allopathic medicine FR: médecine allopathique [f]
การแพทย์แผนไทย[n. exp.] (kān phaēt p) EN: traditional Thai medicine FR: médecine traditionnelle thaïlandaise [f]
การแพทย์ทางเลือก[n. exp.] (kān phaēt t) EN: alternative medicine FR: médecine alternative [f]
คณะแพทยศาสตร์[n. prop.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine FR: Faculté de Médecine [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
คิลานปัจจัย[n.] (khilānapatj) EN: medicine ; drugs ; pharmaceuticals ; support for the sick ; requisites for the sick FR:
คิลานเภสัช[n.] (khilānaphēs) EN: medicaments (for monks) ; drug ; medicine FR:
กินยา[v. exp.] (kin yā) EN: take medicine FR: prendre un médicament ; avaler un médicament
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant FR:
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumānwētcha) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine FR: pédiatrie [f]
หลอดหยดยา[n. exp.] (løt yot yā) EN: medicine dropper FR:
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
นักการแพทย์แผนไทย[n. exp.] (nak kān pha) EN: Thai traditional medicine doctor FR:
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:
นิติเวช[n. exp.] (nitiwēt) EN: forensic medicine FR:
นิติเวชศาสตร์ [n. exp.] (nitiwētchas) EN: forensic medicine FR: médecine légale [f]
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication FR: médicament [m] ; remède [m]
โอสถ-[pref.] (ōsottha-) EN: medicine FR:
โอสถกรรม[n.] (ōsotthakam) EN: pratice of medicine ; medicinal treatment ; medicine FR:
แพทย์แผนปัจจุบัน[n. exp.] (phaēt phaēn) EN: pratictioner of modern medicine ; medical doctor FR:
แพทย์แผนไทย[n. exp.] (phaēt phaēn) EN: doctor of traditional Thai medicine FR:
แพทยศาสตร์[n.] (phaētsāt = ) EN: medicine ; medical science FR: médecine [f] ; sciences médicales [fpl]
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)[n.] (phaētthayas) EN: Doctor of Medicine ; M.D. FR:
ไภษัชย์[n.] (phaisat) EN: medicine FR: médecine [f]
พักแพว[n.] (phakphaēo) EN: [kind of medicine herb] FR:
แผนกอายุรกรรม[n. exp.] (phanaēk āyu) EN: internal medicine FR:
พยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]

medicine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakkalaureus {m} der MedizinBM : Bachelor of Medicine
Humanmediziner {m}doctor of medicine
Ganzheitsmedizin {f}holistic medicine
Humanmedizin {f}(human) medicine
(ärztliche) Approbation {f}licence (license [Am.]) to practise medicine
Sportmedizin {f}sports medicine
Tiermedizin {f}veterinary medicine
Abführmittel {n} [med.]cathartic medicine; cathartic
Phytopharmaka {pl}herbal medicines
Arzneischrank {m}medicine cabinet
Hausapotheke {f}medicine chest
Medizinball {m} [sport]medicine ball
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medicine
Back to top