ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

editing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *editing*, -editing-

editing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
editing (n.) การปรับปรุงใหม่ See also: การแก้ไขใหม่ Syn. revisal, correction, updating, update
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตัดต่อ (n.) editing See also: montage, photomontage
การแก้ไข (n.) editing See also: revision, correction
ข้อแก้ไข (n.) editing See also: revision, correction Syn. การแก้ไข

editing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剪接[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, 剪接] film-editing; montage; to cut or edit film

editing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
ツメ[, tsume] (n) (abbr) (See 詰め) to close up (editing mark)
ノンリニア編集[ノンリニアへんしゅう, nonrinia henshuu] (n) {comp} nonlinear editing; NLE
修撰[しゅうせん, shuusen] (n) editing; compiling
収録(P);集録;輯録(oK)[しゅうろく, shuuroku] (n,vs) (1) compilation; editing; (2) (See 録音,録画) recording; (P)
撰修[せんしゅう, senshuu] (n,vs) compiling; editing; writing
撰述[せんじゅつ, senjutsu] (n,vs) compiling; editing; writing
撰録[せんろく, senroku] (n,vs) compiling; editing; writing
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation
編集(P);編修;編輯[へんしゅう, henshuu] (n,vs,adj-no) editing; compilation; editorial (e.g. committee); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
連係編集[れんけいへんしゅう, renkeihenshuu] linkage editing

editing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบรรณาธิการ[n.] (kān bannāth) EN: editing FR:
การตัดต่อ[n. exp.] (kān tattø) EN: editing ; montage ; photomontage FR: montage [m]
ข้อแก้ไข[n. exp.] (khø kaēkhai) EN: editing ; revision ; correction FR:

editing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betragsaufbereitung {f}amount editing
Textbearbeitung {f}word processing; text editing
Bearbeiten {n} eines Dokumentsediting a document
Bearbeitung {f}editing
Editiergerät {n}editing device
Editiermodus {m}editing mode
Editiermöglichkeit {f}editing possibility
Editierplatz {m}editing place
Editiersitzung {f}editing session
Editierstation {f} (BTX)editing terminal
Editiertastenblock {m}editing keypad
Editierverfahren {n}editing method
Aufbereiten {n}editing
Aufbereitungsoption {f}editing option
Bildbearbeitung {f}image processing; image editing; picture manipulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า editing
Back to top