ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preach*, -preach-

preach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preach (vi.) เทศนา See also: แสดงธรรม, สั่งสอน, สอน, อบรม Syn. moralize, teach
preach (vt.) เทศนา See also: แสดงธรรม, สั่งสอน, สอน, อบรม Syn. moralize, teach
preach against (phrv.) (พระ)แสดงธรรม See also: เทศนา, เทศน์
preach at (phrv.) เทศนา See also: สั่งสอน Syn. preach to
preach to (phrv.) เทศนาให้กับ See also: แสดงธรรมให้กับ Syn. preach at
preach to the converted (idm.) สอนจรเข้ให้ว่ายน้ำ See also: สอบหรือบอกคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้ว
preacher (n.) นักเทศน์ See also: ผู้แสดงธรรม Syn. evangelist, missionary
preachment (n.) การเทศนา See also: ธรรมเทศนา Syn. sermon
preachy (adj.) ซึ่งสั่งสอนยืดยาว See also: ซึ่งเทศนา Syn. sanctimonious
English-Thai: HOPE Dictionary
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
English-Thai: Nontri Dictionary
preach(vt) เทศน์,แสดงธรรม
preacher(n) พระ,ผู้สั่งสอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preachingการเทศน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หล่อหลอม (v.) preach See also: teach, instruct, enlighten Syn. ขัดเกลา
นักเทศน์ (n.) preacher See also: missionary
ธรรมกถึก (n.) one who preaches the Law See also: the Law-preacher Syn. ผู้แสดงธรรม, ผู้กล่าวธรรม
ผู้กล่าวธรรม (n.) one who preaches the Law See also: the Law-preacher Syn. ผู้แสดงธรรม
ผู้แสดงธรรม (n.) one who preaches the Law See also: the Law-preacher Syn. ผู้กล่าวธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't preach at me!{\cHFFFFFF}ไม่สั่งสอนที่ฉัน!
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...
Go on preach me a sermon Pablo.เอาสิ เทศนาฉันเลย พาโบล
A man who betrays his culture should not preach about its customs.คนที่ทรยศวัฒนธรรมตัวเอง อย่ามาเทศนาเรื่องวิถีชีวิตเลย
I hate all the hypocrites who preach family values.ฉันเกลียดคนหน้าไหว้หลังหลอก ชอบยกเอาครอบครัวมาอ้างเรื่อยเลย
Hey... don't preach to me, OK?เฮ้ย ไม่ต้องมาสอนเราโอเค
What, you call to preach me about turning the other cheek now?สิ่งที่, คุณเรียกเพื่อแสดงธรรมฉันเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆตอนนี้?
Far and wide, and preach the code, my son"?ท่องไป เผยแพร่กฎของพ่อ ลูกเอ๋ย"
"Don't preach to me." And I'm like, "Baby, I'm not preaching to you.ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเหมือนฉันเป็นเด็ก" ฉันไม่ได้สั่งสอนเธอ
I know this is going to be hard on you, rachel, But I can't, in good conscience, Preach about the importance of helping artieฉันรู้ว่าเธอลำบากใจ เรเชล ให้ฉันเทศน์พวกเธอเรื่องอาร์ตี้
But, I mean, what do you do, preach abstinence?หมายถึง คุณรู้อะไรบ้างมั้ย ในเรื่องการบังคับใจตนเอง
I preach before you, you do not want to learnแต่ข้าเคยเสนอแล้วนี่ ท่านบอกไม่สนใจไง

preach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
宣教[xuān jiào, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄠˋ, 宣教] preach a religion
传道者[chuán dào zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 传道者 / 傳道者] missionary; preacher
说教[shuō jiào, ㄕㄨㄛ ㄐㄧㄠˋ, 说教 / 說教] preach

preach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach
ドミニコ修道会[ドミニコしゅうどうかい, dominiko shuudoukai] (n) Dominican Order; Order of Preachers
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P)
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher
巡錫[じゅんしゃく, junshaku] (n,vs) preaching tour
折伏[しゃくぶく, shakubuku] (n,vs) preaching down; religious conversion of somebody by prayer
言行齟齬[げんこうそご, genkousogo] (n) inconsistency of speech and action; failing to act up to one's words; not practicing what one preaches
説く[とく, toku] (v5k) to explain; to advocate; to preach; to persuade; (P)
説教[せっきょう, sekkyou] (n,vs,adj-no) propound; preach; sermon; (P)
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)
説教師[せっきょうし, sekkyoushi] (n) preacher
説教者[せっきょうしゃ, sekkyousha] (n) preacher
説法[せっぽう, seppou] (n,vs) {Buddh} lecture; sermon; preaching; moralizing; moralising

preach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราธนาธรรม[v.] (ārātthanāth) EN: request for the Dharma ; invite a monk to preach FR:
บรรยายธรรม[v. exp.] (banyāi tham) EN: preach ; expound the dharma FR: professer (vx)
หล่อหลอม[v.] (løløm) EN: preach ; mold FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
เทศนา[v.] (thēsanā = t) EN: give a sermon ; preach ; expound the Doctrine FR: faire un sermon
เทศน์[v.] (thēt) EN: give a sermon ; preach FR: prêcher
เทศนา[v.] (thētsanā = ) EN: give a sermon ; preach ; expound the Doctrine FR: faire un sermon
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
การบุเรียน[n.] (kānburīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang th) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching FR:
การเปรียญ[n.] (kānparīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
กัณฑ์เทศน์[n.] (kanthēt) EN: offerings for a sermon ; offering of requisites to a preachnig bhikku FR:
มฤคทายวัน[n. prop.] (Mareukkhath) EN: Marukathayawan ; the deer park where the Buddha first preached ; the deer park where the Buddha delivered his first sermon FR:
นักเทศน์[n.] (nakthēt) EN: preacher ; sermon giver FR:
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ธรรมบิฐ[n.] (thammabit) EN: pulpit ; raised preaching platform FR:
ธรรมจาริก[n.] (thammajārik) EN: wandering Dhamma-preacher ; spiritual-welfare worker FR:
ธรรมกถึก[n.] (thammakathe) EN: preacher ; one who preaches the Doctrine FR:
ธรรมสวนะ[n.] (thammasawan) EN: hearing of a sermon on a holy day ; holy day ; Buddhist sabbath ; hearing the Dhamma ; hearing the preaching of theDhamma FR:
ธรรมาสน์[n.] (thammāt) EN: pulpit ; Dhamma-seat ; seat on which a monk sits while preaching FR:
ธรรมเทศนา[n.] (thammathēsa) EN: expounding the Dhamma ; preaching ; exposition of the Doctrine ; sermon FR:
ธัมมเทสนามัย[X] (thammathēsa) EN: merit to be gained through preaching ; the way of making merit consisting in moral instruction FR:
ธรรมทูต[n.] (thammathūt) EN: Dhamma-messenger ; Buddhist field-preacher ; Buddhist missionary FR:
เทศนา[n.] (thēsanā = t) EN: sermon ; preaching ; discourse FR: sermon [m]
เทศนา[n.] (thētsanā = ) EN: sermon ; preaching ; discourse FR: sermon [m]
ติดกัณฑ์เทศน์[v.] (titkanthēt) EN: make offerings to a preaching Buddhist monk FR:

preach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderprediger {m}itinerant preacher
Prediger {m}preacher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preach
Back to top