ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rehabilitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rehabilitate*, -rehabilitate-

rehabilitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rehabilitate (vt.) ฟื้นฟูสุขภาพ See also: ฟื้นฟูสมรรถภาพ Syn. restore, revive
rehabilitate (vt.) กู้ชื่อเสียง See also: กอบกู้ฐานะ Syn. restore one to favor
rehabilitate (vt.) ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม See also: ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์ Syn. reestablish, restitue
English-Thai: HOPE Dictionary
rehabilitate(ริฮะบิล'ลิเทท) vt. พักฟื้น,ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ,กู้ชื่อเสียง,กู้ฐานะ, See also: rehabilitation n. rehabilitative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟื้นฟูสภาพ (v.) rehabilitate See also: restore
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, you know, this could help rehabilitate your image.นายรู้ไหมว่าสิ่งนี้จะช่วย กู้ภาพพจน์นายกลับมาได้
Mark resented that your clients thought that he needed to rehabilitate his image after Facemash.มาร์คไม่พอใจที่ลูกความคุณคิดว่า เขาต้องกู้ภาพลักษณ์ของเขา หลังจากเรื่องFacemash
But Mark didn't want to rehabilitate anything.แต่มาร์คไม่ได้อยาก กู้ภาพลักษณ์อะไรเลย
Artie, you know how our Glee Club assignment was to find a song with a bad reputation and rehabilitate it?อาร์ตี้ การบ้านเรา คือหาเพลงที่ชื่อเสียงแย่ และกอบกู้มันขึ้นใหม่
We can rehabilitate the remaining part of his leg after he's born, and we can fit him with a prosthesis.เราสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูขาส่วนที่เหลือได้ หลังจากเค้าเกิดมา และเราสามาถใส่ขาเทียมให้เค้าได้
Well, I'll bet there are quite a few church groups who would gladly give money to a squad who helped rehabilitate a girl who got pregnant and now speaks out for abstinence education while wearing a Cheerios!คือหนูแน่ใจว่า ต้องมีโบสถ์ที่ไหนสักแห่ง ที่จะยอมบริจาคเงิน ให้กับทีมที่ให้ช่วยเหลือ เด็กสาวที่เคยตั้งท้อง
I've done everything I can to rehabilitate my image.หนูทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมา
Anybody that can rehabilitate Mr. Thompson more than deserves this.ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณธอมสันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัด
So I've taken it upon myself to try to rehabilitate Dave to see if maybe Kurt would consider coming back and help us win nationals.ฉันเลยจัดการเปลี่ยนให้เขา เป็นเดฟที่กลับใจ เผื่อว่าบางทีเคิร์ท อาจจะอยากกลับมา ช่วยเราสู้ระดับชาติ
I used my time to rehabilitate myself.ผมใช้เวลาเพื่อดัดนิสัยตัวเอง
And if you want to rehabilitate your image, perhaps that's where you should start.และถ้าเธออยากจะกอบกู้ภาพลักษณ์คืนมา บางทีเธอควรจะเริ่มจากตรงนั้น
And so when he made his pitch, you, wanting to rehabilitate your family name, cooperated.พอเขายื่นข้อเสนอมา คุณต้องการที่จะกู้ชื่อเสียงให้กับ วงศ์ตระกูลก็เลยตอบตกลง

rehabilitate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
黄泉帰る[よみじがえる, yomijigaeru] (v4r,vi) (arch) (See 甦る・よみがえる・1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated

rehabilitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive FR:
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saph) EN: rehabilitate ; restore FR:
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve FR: rétablir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rehabilitate
Back to top