ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gourd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gourd*, -gourd-

gourd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gourd (n.) บวบ See also: ฟัก, แฟง, น้ำเต้า Syn. squash
gourd (n.) ภาชนะใส่น้ำที่ทำจากเปลือกน้ำเต้า Syn. bottle, dipper, flask
English-Thai: HOPE Dictionary
gourd(กอร์ด) n. พืชจำพวกน้ำเต้าและบวบ,ผลน้ำเต้า,ผลบวบ
English-Thai: Nontri Dictionary
gourd(n) น้ำเต้า,บวบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟัก (n.) gourd See also: squash Syn. แฟง, ฟักเขียว
ฟักเขียว (n.) gourd See also: squash Syn. แฟง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has lied to us, he used us, he cracked your gourd like it was nothing.เขาหลอกใช้เรา เขาข่วนกำแพงของนาย เหมือนมันไม่สำคัญอะไร ไม่ต้องพูดแล้ว...
You have to wash it with a sponge gourd so it's clean!เธอต้องล้างมันด้วยใยบวบ มันถึงจะเกลี้ยง
You updated the guy, and now he's a six-foot gourd with epilepsy.คุณแก้ไขหมอนี้ แล้ว และตอนนี้ เจ้าสูงหกฟุดจากพืน เป็น ง่อยไป
Just hammered out of his gourd. Just wrecked.เมามาอีกตามเคย เมาแบบหมาไม่แหลกเลย
Well, I better go warm up the gourds.เอาล่ะ ผมไปเตรียมตัว เป็นน้ำเต้าก่อน
You washed it with a sponge gourd?นายล้างมันด้วยใยบวบเหรอเนี้ย
Guy was out of his freaking gourd.เจ้านั่นมันประสาทเสียไปแล้ว

gourd ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
[hú, ㄏㄨˊ, 葫] Allium scorodoprasum; bottle gourd
[páo, ㄆㄠˊ, 匏] bottle gourd; Lagenaria vulgaris
葫芦[hú lu, ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 葫芦 / 葫蘆] bottle gourd; Lagenaria siceraria; block (part of pulley); hook block
[hù, ㄏㄨˋ, 瓠] gourd
[guā, ㄍㄨㄚ, 瓜] melon; claw; gourd; squash
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
[shēng, ㄕㄥ, 笙] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd

gourd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾瓢;干瓢[かんぴょう, kanpyou] (n) strips of dried gourd
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed
夕顔[ゆうがお, yuugao] (n) (1) bottle gourd (Lagenaria siceraria, esp. Lagenaria siceraria var. hispida); (2) (col) (See 夜顔) moonflower (Ipomoea alba)
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon
烏瓜[からすうり;カラスウリ, karasuuri ; karasuuri] (n) (uk) Japanese snake gourd (Trichosanthes cucumeroides)
[うり, uri] (n) melon; gourd
瓜の蔓[うりのつる, urinotsuru] (n) gourd vine
瓜科[うりか, urika] (n) Cucurbitaceae; gourd family
千成り瓢箪[せんなりぴょうたん, sennaripyoutan] (n) bottle gourd; ensign bearing cluster of gourds
瓢箪[ひょうたん;ヒョウタン, hyoutan ; hyoutan] (n) (uk) gourd; calabash (Lagenaria siceraria var. gourda)
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless

gourd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd FR: luffa [m]
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; angled gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka FR: luffa [m]
บวบงู [n. exp.] (būap ngū) EN: snake gourd FR:
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ฟักหอม [n. exp.] (fak høm) EN: white gourd FR:
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
แกงฟักใส่หมูสับ[n. exp.] (kaēng fak s) EN: bottle gourd with minced pork curry FR:
แกงจืดตำลึง[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: ivy gourd soup FR:
แกงคั่วฟักกับไก่[n. exp.] (kaēngkhūa f) EN: chicken and wax gourd curry FR:
แกงคั่วลูกตำลึง[n. exp.] (kaēngkhūa l) EN: ivy gourd curry FR: curry de courge écarlate [m]
ลาพุ[n.] (lāphu) EN: calabash ; bottle gourd ; white-flowered gourd ; Lagenaria siceraria FR: gourde [f] ; calebasse [f] ; Lagenaria siceraria
มะนอย [n.] (manøi) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd FR: luffa [m]
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese bitter gourd ; balsam Pear ; bitter cucumber ; leprosy gourd ; bitter gourd FR:
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia FR: Momordica charantia
น้ำเต้า[n.] (nāmtao = na) EN: calabash ; bottle gourd ; white-flowered gourd ; Lagenaria siceraria FR: gourde [f] ; calebasse [f] ; Lagenaria siceraria
ผักตำลึง[n.] (phak tamleu) EN: gord gourd ; Coccinia grandis FR: Coccinia grandis
ตำลึง[n.] (tamleung) EN: ivy gourd FR: courge écarlate [f] ; tindola [f] ; Coccinia grandis
เต้า[n.] (tao) EN: bottle gourd ; water bottle FR:
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet Fara) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate ; Crescentia alata FR: Crescentia alata
ต้นตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (ton tīnpet ) EN: Gourd tree FR:
บอง[n.] (bøng ) EN: club ; truncheon FR: gourdin [m] ; massue [f]
ชา[adj.] (chā) EN: numb ; insensible ; without sensation ; anaesthetized FR: engourdi ; sans réaction
แควน[n.] (khwaēn) EN: FR: gourde [f] (fam.) ; cruche [f] (fam.) ; godiche [f] (fam.) ; nunuche [f] (fam.) ; nigaud [m] ; cornichon [m] ; corniaud [m] (fam.)
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
น้ำเต้าปูปลา = น้ำเต้า ปู ปลา[n. exp.] (nāmtao pū p) EN: gourd-crab-fish FR:
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff ; boy scout staff ; quarterstaff FR: massue [f] ; gourdin [m] ; matraque [f] ; trique [f]
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd FR:
ตะบอง[n.] (tabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]
ถุงหนัง[n. exp.] (thung nang) EN: FR: gourde en peau [f]
ตระบอง[n.] (trabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gourd
Back to top