ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-publish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น publish, *publish*,

-publish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ
You came to tell me you refuse to publish me?คุณมาบอกฉันคุณปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือไม่
If you could write it, I'd publish it.ถ้าคุณเขียนออกมาได้ ผมเอามาตีพิมพ์ได้เลยนะเนี่ย
But for the benefit of your career, I don't think we should publish it.ผมว่าเราไม่ควรเอาไปพิมพ์
Took him four years to publish his findings because he had to keep starting over from scratch.เค้าต้องใช้เวลาถึงสี่ปีกว่าจะตีพิมพ์การค้นพบของเค้าสำเร็จ เพราะว่าเค้าต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นตลอด
We could publish it, and then everybody would see what an ax-wound she really is.เราจะเอาตีพิมพ์ แล้วคนอื่นจะได้รู้ซักทีว่าที่จริงเธอเป็นยังไง
It asks me to take the money and not to publish the book.เขาบอกให้ฉันรับเงินไป แล้วอย่าตีพิมพ์หนังสือ
Why didn't you publish the book?ทำไมคุณถึงไม่ทำหนังสือเกี่ยวกับเค้าหล่ะ
Yeah, it's a month old. Should we publish it?ใช่ เดือนกว่าๆ เราต้องเอารูปลงประกาศไหม
It is one thing to publish a book in the comfort of the university.มีอย่างหนึ่งที่จะตีพิมพ์ในหนังสือ เพื่อความผ่อนคลายของจักรวาล
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง

-publish- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ˋ, 翻印] reprint; to reissue; to publish a new edition

-publish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
文庫化[ぶんこか, bunkoka] (n,vs) publish in paperback
書き表す;書き表わす[かきあらわす, kakiarawasu] (v5s,vt) (1) to write out; to express; to describe; (2) to publish

-publish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดพิมพ์[v.] (jatphim) EN: publish FR: éditer ; publier
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ลง[v.] (long) EN: publish ; print FR: imprimer
ลงข่าว[v.] (longkhāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news FR: publier ; répandre une nouvelle
ลงหนังสือ[v. exp.] (long nangse) EN: publish a book FR:
ออกหนังสือพิมพ์[v. exp.] (øk nangseūp) EN: publish a newspaper FR:
พิมพ์จำหน่าย[v.] (phimjamnāi) EN: publish FR: éditer ; publier
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangse) EN: print ; print a book ; publish FR: imprimer ; publier
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศใช้[v. exp.] (prakāt chai) EN: promulgate ; publish ; give notice of the coming into force FR:
แถลงข่าว[v.] (thalaēngkhā) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform ; report the news FR: informer ; faire une déclaration
ตีข่าว[v. exp.] (tī khāo) EN: publish news FR:
ตีพิมพ์[v.] (tīphim) EN: publish ; print ; be published FR: publier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -publish-
Back to top