ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*propose*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น propose, -propose-

*propose* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propose (vt.) เสนอ See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา Syn. suggest, offer, move, advance Ops. oppose
propose (vi.) เสนอ See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา
propose (vt.) วางแผน Syn. aim, intend
propose (vt.) เสนอชื่อ See also: เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
propose (vi.) ขอแต่งงาน Syn. offer marriage, make a proposal
propose a toast to (idm.) ดื่มอวยพร Syn. drink to, raise to
propose to (phrv.) ขอแต่งงานให้กับ
proposed (adj.) ซึ่งถูกเสนอ Syn. projected, scheduled
proposer (n.) ผู้เสนอ
English-Thai: HOPE Dictionary
propose(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ (แต่งงาน) ,แนะนำ,แต่งตั้ง,วางแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น., See also: proposable adj. proposer n., Syn. offer,present
English-Thai: Nontri Dictionary
propose(vi) เสนอความเห็น,ขอแต่งงานด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอแต่งงาน (v.) propose marriage to
ผู้เสนอ (n.) proposer See also: mover of a motion
ฝ่ายเสนอ (n.) proposer Ops. ฝ่ายค้าน
ร่างพระราชบัญญัติ (n.) (proposed) bill See also: proposed Act/legislation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, how do you propose we dramatize the road?{\cHFFFFFF}Now, how do you propose we dramatize the road?
The grandest medicine That I can propose Is under your noseยาดีที่สุดที่ฉันเสนอให้ได้อยู่ใต้จมูกเธอ
How do you propose to make them yours?คุณจะทำให้เป็นของคุณได้อย่างไร
What do you think the daughter of an English admiral proposes to do in our ashram?คุณว่าลูกสาวนายพลเรือเอก จะมาทำอะไรในอาศรมของเรา
What do you propose to do about it?แล้วคุณคิดว่าจะทำยังไงต่อล่ะ?
Never screwed one, never flirted with one, never proposed to one, never even married one.ไม่เคยเมาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคยเล่นหูเล่นตากับหนึ่ง ไม่เคยเสนอให้หนึ่งไม่เคยแม้แต่แต่งงานหนึ่ง
Never screwed one, never flirted with one, never proposed to one, never even married one.ไม่เคยเล่นหูเล่นตากับใครไม่เคยเสนอให้หนึ่งไม่เคยแม้แต่แต่งงานหนึ่ง
He has proposed three places and three times.เขาได้เสนอสามสถานที่และสามครั้ง
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู
If you believed it to be impossible, I wonder what your ladyship would propose by coming here?ถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ ฉันก็ประหลาดใจที่ทำไมคุณหญิงท่านถึงตั้งใจมาที่นี่
I propose we move to the baggage car before the guards come.ฉันเสนอให้เราย้ายตู้รถ ก่อนพนักงานมา
I propose we get off this train.ฉันเสนอให้เราลงจากรถไฟ

*propose* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对家[duì jiā, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, 对家 / 對家] partner (in four person game); family of proposed marriage parnter
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, 提议 / 提議] proposal; suggestion; to propose; to suggest
求婚[qiú hūn, ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄣ, 求婚] propose marriage
发起人[fā qǐ rén, ㄈㄚ ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, 发起人 / 發起人] proposer; initiator; founding member
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, 创议 / 創議] proposal; propose

*propose* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment
候補地[こうほち, kouhochi] (n) proposed site; site chosen
創造的進化[そうぞうてきしんか, souzoutekishinka] (n,vs) creative evolution (as proposed by Henri Bergson)
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date)
建議者[けんぎしゃ, kengisha] (n) a proposer
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
提出者[ていしゅつしゃ, teishutsusha] (n) presenter; proposer
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] (n) {comp} proposed class
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] (n) {comp} proposed parameter
提説[ていせつ, teisetsu] (n) proposed theory; proposition
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
申し入れる[もうしいれる, moushiireru] (v1,vt) to propose; to suggest; (P)
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P)
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator
言い出す(P);言いだす;言出す[いいだす, iidasu] (v5s,vt) to start talking; to speak; to tell; to propose; to suggest; to break the ice; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter

*propose* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝ่ายเสนอ[n. exp.] (fāisanōe) EN: proponent ; proposer ; affirmative side FR:
ให้บริการ[v. exp.] (hai børikān) EN: be in service ; service ; operate FR: être en service ; entrer en service ; mettre en service ; offrir un service ; proposer un service
ให้บริการเครื่องดื่ม[v. exp.] (hai børikān) EN: FR: proposer des boissons
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot FR: assigner ; proposer ; allouer
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamne) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose FR: imaginer
ขอประทานเสนอ[v. exp.] (khøprathān ) EN: allow me to propose ; allow me to submit FR:
ขอแต่งงาน[n. exp.] (khø taēng-n) EN: propose marrriage to FR: demander en mariage ; proposer en mariage
กล่าวถาม[v.] (klāothām) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR:
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide FR: proposer ; suggérer
แนะนัด[v. exp.] (nae nat) EN: FR: proposer un rendez-vous
นำเสนอ[v. exp.] (nam sanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display ; propose ; hand FR: présenter ; montrer
ปริมาณเสนอขาย[n. exp.] (parimān san) EN: offer volume FR: volume proposé à la vente [m]
โผ[n.] (phō) EN: forecast ; advance list ; proposed list FR: liste des noms établie préalablement [f]
ผู้เสนอ[n. exp.] (phū sanōe) EN: proposer FR: proposeur [m] (vx)
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ราคาเสนอขาย [n. exp.] (rākhā sanōe) EN: ask price ; asked price ; asking prince ; offering price FR: prix proposé [m]
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอขาย [v. exp.] (sanōe khāi) EN: offer for sale ; put up for sale FR: proposer à la vente ; mettre en vente
เสนอแนวคิด[v. exp.] (sanōe naēok) EN: FR: proposer un concept
เสนอเงิน[v. exp.] (sanōe ngoen) EN: offer money FR: proposer de l'argent
เสนอรายงาน[v. exp.] (sanōe rāi-n) EN: submit a report FR: proposer un rapport
เสนอราคา[v. exp.] (sanōe rākhā) EN: offer a price ; quote ; quote a price FR: proposer un prix
เสนอทฤษฎี[v. exp.] (sanōe thrit) EN: FR: proposer une théorie
เสนอตัว[v.] (sanōe tūa) EN: offer oneself ; propose ; present oneself FR: se proposer
เสนอวาระการประชุม[v. exp.] (sanōe wāra ) EN: propose an agenda FR: proposer un agenda
สู่ขอ[v.] (sūkhø) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR: demander en mariage ; demander la main de
ตั้งงบประมาณ[v. exp.] (tang ngoppr) EN: propose a budget FR:
ถูกเสนอ[adj.] (thūk sanōe) EN: proposed FR: proposé
ติดสินบน[v.] (titsinbon) EN: bribe ; offer a bribe ; give a bribe ; corrupt ; buy over FR: corrompre ; soudoyer ; graisser la patte à qqn (fig. - fam.) ; acheter la complicité de qqn ; proposer un pot-de-vin
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นเสนอ[v. exp.] (yeūn sanōe) EN: submit ; offer ; propose ; present FR: soumettre ; proposer
ขันอาสา[v.] (khan-āsā) EN: volunteer FR: se proposer
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
เสนอตน[v. exp.] (sanōe ton) EN: offer oneself FR: se proposer

*propose* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *propose*
Back to top