ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlighten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlighten*, -enlighten-

enlighten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlighten (vt.) สอน See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง Syn. acquaint, inform, tell
enlighten about (phrv.) ทำให้เข้าใจมากขึ้น See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น Syn. enlighten on
enlighten on (phrv.) ทำให้เข้าใจมากขึ้น See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น Syn. enlighten about
enlightened (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, expert
enlightened person (n.) ผู้ตรัสรู้ See also: ผู้รู้แจ้ง
enlightenment (n.) การตรัสรู้ See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
English-Thai: Nontri Dictionary
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรัสรู้ (v.) enlighten See also: know Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
หยั่งรู้ (v.) enlighten See also: have insight Syn. หยั่งทราบ
ผู้ตรัสรู้ (n.) enlightened person
ผู้รู้แจ้ง (n.) enlightened person Syn. ผู้ตรัสรู้
พุทธะ (n.) enlightened person
การตรัสรู้ (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
การรู้แจ้ง (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้งเห็นจริง
การรู้แจ้งเห็นจริง (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้ง
ความเห็นแจ้ง (n.) enlightenment See also: insight
กาลแรกตรัสรู้ (n.) first time of enlightenment of Buddha
ตรัสรู้ (v.) become enlightened See also: understand, foresee, intuit Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
ปฏิเวธ (v.) attain enlightenment See also: understand thoroughly Syn. ตรัสรู้, เข้าใจตลอด
ปฐมโพธิกาล (n.) first time of enlightenment of Buddha Syn. กาลแรกตรัสรู้
พระโสดาบัน (n.) the first one who is enlightened
รัตนบัลลังก์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์
วัชรอาสน์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์
วัชรอาสน์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์
เข้าใจตลอด (v.) attain enlightenment See also: understand thoroughly Syn. ตรัสรู้
โพธิญาณ (n.) Buddha´s enlightenment See also: intelligence of enlightenment
โพธิบัลลังก์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง
/f you are in ignorance of the part that Mr Darcy played in bringing about the marriage, let me enlighten you at once.ถ้าหลานอยู่ในความเขลาในส่วนของคุณดาร์ซี่ ซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดการแต่งงานนี้
Uh, perhaps you'd be good enough to enlighten me?งั้นคุณคงทำให้ฉันตาสว่างได้งั้นสิ?
In fact, I'd be delighted if you would enlighten me on that subject, perhaps over dinner?..ถ้าคุณจะกรุณาให้ความกระจ่างแก่ผมในเรื่องนี้ เอาเป็นหลังมื้อค่ำดีมั้ย
He tries to trick you. I try to enlighten you.เขาเล่นกลกับพวกนาย แต่ฉันจะชี้ทางสว่างให้
It supposedly has this really big chapter on spontaneous regeneration, so I thought it might enlighten you on the whole Miracle-Gro of it all.มันมีบทที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้น ฉันคิดว่ามันอาจจะจุดประกายคุณเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทั้งหมด
Why don't you enlighten me?ก็แล้วทำไมไม่บอกผมซะล่ะ?
Yes. So where do you transact your business? Enlighten me.ใช่ งั้นนายติดต่อการทำธุรกิจของนายที่ไหน สอนฉันสิ
Why don't you enlighten us?ทำไมคุณไม่ทำให้เรากระจ่างขึ้นล่ะ?
So, Guru, enlighten us. What is your plan?ดังนั้น ท่านกูรู ช่วยชี้แนะเราที\ แผนของคุณคืออะไร
Yes, enlighten me. Tell me about it.คุณจุดประกายให้ผม เล่าหน่อยสิ
No, Ray. Why don't you enlighten me?ไม่นะ,เรย์.ทำไมคุณสอนฉันอยู่เหรอ?

enlighten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, 佛陀] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, 觉悟 / 覺悟] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda)
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 浚] deepen; enlighten; profound
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 濬] deepen; enlighten; profound
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启示 / 啟示] enlightenment; revelation; apocalypse
[yǒu, ㄧㄡˇ, 牖] enlighten; lattice window
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ, 菩提] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, 开明 / 開明] enlightened; open-minded; enlightenment
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
卢梭[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, 卢梭 / 盧梭] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, 暗昧] obscure; remaining unenlightened
[sè, ㄙㄜˋ, 塞] piston; unenlightened
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
闭塞[bì sè, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ, 闭塞 / 閉塞] stop up; close up; hard to get to; out of the way; inaccessible; unenlightened; blocking
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, 豁然开朗 / 豁然開朗] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, 伏尔泰 / 伏爾泰] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher

enlighten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person)
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment)
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord
啓く[ひらく, hiraku] (v5k) (arch) to enlighten; to edify
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P)
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist
啓迪[けいてき, keiteki] (n,vs) edification; enlightenment; guide
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities)
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) {Buddh} enlightenment; satori; (P)
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P)
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
授記;受記[じゅき, juki] (n) {Buddh} vyakarana (assurance of future enlightenment)
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit
漸悟[ぜんご, zengo] (n,vs) {Buddh} (See 頓悟) gradual enlightenment
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
目を覚ます;目をさます[めをさます, mewosamasu] (exp,v5s) (1) to wake up; (2) to sober up; to come to one's senses; to become enlightened
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher)
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself
菩提道場[ぼだいどうじょう, bodaidoujou] (n) {Buddh} Bodhi-manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment)
蒙昧;矇昧(oK);曚昧(oK)[もうまい, moumai] (adj-na,n) ignorance; (lack of) enlightenment or civilization (civilisation); unenlightened; uncivilized; uncivilised
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises)
豁然大悟[かつぜんたいご, katsuzentaigo] (n,vs) suddenly seeing the light; achieving full enlightenment all of a sudden

enlighten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตรัสรู้[v.] (tratsarū) EN: be enlightened ; become enlightened ; enlighten ; attain enlightenment FR: atteindre l'éveil
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight FR:
อรหัตผล[n.] (arahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
บรรลุธรรม[v. exp.] (banlu tham) EN: attain enlightenment FR:
การตรัสรู้[n.] (kān tratsar) EN: enlightenment FR:
อรหัตผล[n.] (ørahattapho) EN: attainment of Arhatship ; enlightenment FR:
ปรมาภิเษก[n.] (paramāphisē) EN: the enlightenment of the Buddha FR:
ปฐมโพธิกาล[n.] (pathommaphō) EN: first time of enlightenment of Buddha FR:
ปฏิเวธ[v.] (patiwēt) EN: attain enlightenment ; understand throrughly FR:
โพธิ์[n.] (phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิ[n.] (phōthi) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิบัลลังก์[n.] (phōthibanla) EN: throne that the Buddha sit when he became enlightened FR:
โพธิญาณ[n.] (phōthiyān) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment FR:
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phū rū jaēn) EN: enlightened person FR:
ผู้สำเร็จ[n.] (phūsamret) EN: enlightened one ; successful man FR:
ปรมาภิเษก[n.] (pøramāphisē) EN: the enlightenment of the Buddha FR:
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha FR:
สิทธ์[n.] (sit) EN: enlightened one FR:
สิทธ-[pref.] (sittha-) EN: enlightened one FR:
โสดาบัน[n.] (sōdāban) EN: the first one who is enlightened FR:
สมโพธิ[n.] (somphōt) EN: enlightenment FR:
ธรรมาภิสมัย[n.] (thammāphits) EN: understanding of the Truth ; conversion to the Dhamma ; enlightenment FR:
ทางสว่าง[adj.] (thāng sawān) EN: enlightened FR:
อุตริมนุสธรรม[n.] (uttarimanut) EN: highest accomplishment of man ; enlightenment FR:
วัชรอาสน์[n.] (watchara-āt) EN: throne of the Buddha when he became enlightened FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ยุคแสงสว่าง[n. exp.] (yuk saēngsa) EN: Age of Enlightenment FR:

enlighten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Aufklärung {f} [hist.]the Enlightenment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlighten
Back to top