ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penknife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penknife*, -penknife-

penknife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penknife (n.) มีดพก Syn. pocketknife, switchblade
English-Thai: Nontri Dictionary
penknife(n) มีดเหลาดินสอ,มีดพับ,มีดพก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when your back begins to smart, It's like a penknife in your heart.And when your back begins to smart, It's like a penknife in your heart.
I carved my initials with this penknife.ฉันแกะสลักชื่อย่อของฉัน กับมีดพับนี้
Penknife. Something like that.มีดพก หรืออะไรทำนองนั้น
Okay, um, I need a penknife, some dental floss, a sewing needle and a fifth of whiskey.โอเค อืม.. ฉันต้องการ... มีดพก ไหมขัดฟัน

penknife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペンナイフ[, pennaifu] (n) penknife

penknife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีดพับ[n.] (mītphap) EN: pocket knife ; penknife FR: canif [m] ; couteau de poche [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penknife
Back to top