ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purse*, -purse-

purse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purse (n.) กระเป๋าใส่เงินขนาดเล็ก Syn. pouch, handbag, clutch
purse (n.) เงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้
purse (n.) เงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันชกมวย
purse (vt.) ทำปากจู๋ (แสดงความไม่พอใจ)
purse seine (n.) อวน
purse snatcher (n.) นักล้วงกระเป๋า Syn. pickpocket, robber
purse strings (n.) อำนาจในการจัดการเรื่องการใช้จ่ายเงิน
purse up (phrv.) ทำปากย่น Syn. pucker up, wrinkle up
purser (n.) เจ้าหน้าที่เรือมีหน้าที่เก็บเอกสารและเงิน Syn. treasurer, steward
English-Thai: HOPE Dictionary
purse(เพิร์ส) n. ถุงเงิน,กระเป๋าเงิน,กระเป๋าถือ,เงินรวบรวม,เงินสำหรับใช้จ่าย. vt. หด,ย่น,ใส่ในถุงหรือกระ-เป๋าเงิน, Syn. pouch,money
purse bearern. คนคุมเงิน,เจ้าหน้าที่การเงิน
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
purseful(เพิร์ส'ฟูล) n. จำนวนหนึ่งถุงเต็ม
purser(เพอ'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่เรือ ที่มีหน้าที่เก็บเอกสารและเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
purse(n) กระเป๋าใส่เงิน,ถุงเงิน,เงินรางวัล,กระเป๋าถือ
purser(n) เจ้าหน้าที่การเงินในเรือ,ผู้รักษาบัญชี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
purse-string sutureการเย็บแบบหูรูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไถ้ (n.) long purse tied around the waist See also: long bag for carrying articles or money worn around the waist Syn. ตุง
กระเป๋าสตางค์ (n.) purse See also: wallet Syn. กระเป๋าธนบัตร
หูรูด (n.) purse string See also: running knot
เงินกงสี (n.) common purse See also: common money, common funds
เงินกองกลาง (n.) common purse See also: common money, common funds Syn. เงินกงสี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh no! I can't find my purse!โอไม่ ฉันหากระเป๋าตังส์ไม่เจอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're in my purse by the chair.พวกเขาอยู่ในกระเป๋าเงินของฉันโดยเก้าอี้
Trey said he'd give me $50 if I snatched the lady's purse and ran.แต้มกล่าวว่าเขาต้องการให้ฉัน $ 50 ถ​​้าฉันคว้ากระเป๋าสุภาพสตรีและวิ่ง
Yeah, they must have stolen the keys from my purse and made copies of them, and that's how they got into my house and moved everything around.ใช่ พวกเขาจะต้องขโมยกุญแจ จากกระเป๋าของฉันและทำกุญเเจสำรองเอาไว้สำหรับพวกเขา และนั่นทำให้พวกเขาเข้ามาในบ้านของฉัน แล้วเคลื่อนย้ายข้าวของทุกอย่าง
First of all, I remember somebody getting into my purse yesterday.ก่อนอื่น ฉันจำได้ว่ามีใครบางคนล้วงกระเป๋าฉันเมื่อวานนี้
I don't remember, but I was sleeping, and they were diggin' around in my purse right in front of me.ฉันไม่รู้แต่ฉันนอนอยู่ และหลังจากนั้นพวกเขาหยิบกระเป๋าเงินฉันไปจากข้างหน้าฉัน
She left her purse in the waiting room.She left her purse in the waiting room.
My purse is in the kitchen.กระเป๋าตังค์อยู่ในครัว
'Cause any woman with a purse that big is bound to have something in itคุณเคยทำมาแล้ว ใช่มั้ย?
Bradley was trying to steal that money. That stupid purse full of money!ใช่ พ่อเธอพูดว่าเค้าจะต่อยฉัน
The purse is okay, but it's the betting that's gone crazy.เงินรางวัลการชกโอเค แต่นักผีพนันบ้ากันใหญ่แล้ว
There's a $15K purse on the line... and a lot of ringside action.เราลงขันลงเงินรางวัลการชกมวยหมื่นห้า และค่าใช้จ่ายสูงแถวนั่งเวทีด้านหน้า
I heard Marc Jacobs named a purse after her.ดิฉันได้ยินมาว่า กระเป๋ารุ่นใหม่ของ มารค์ เจคอบ ใช้ชื่อคุณ เซรีน่า

purse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 抿] purse up (lips); to smooth
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, 钱包 / 錢包] purse; wallet
钱袋[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, 钱袋 / 錢袋] purse; wallet
[náng, ㄋㄤˊ, 囊] sack; purse; pocket (for money)

purse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内帑金[ないどきん, naidokin] (n) ruler's privy purse
巻き網;巻網[まきあみ, makiami] (n) purse seine; round haul net
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner
巾着袋;きんちゃく袋[きんちゃくぶくろ, kinchakubukuro] (n) (See 巾着・1) pouch; purse
引ったくり;引っ手繰り[ひったくり, hittakuri] (n) (uk) purse snatching; handbag snatching; purse snatcher; handbag snatcher
窄める[すぼめる;つぼめる, subomeru ; tsubomeru] (v1,vt) to make narrower; to shut (an umbrella); to shrug (one's shoulders); to purse (one's lips)
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
緒締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag)
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris)
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser
パーサー;パーザ;パーザー[, pa-sa-; pa-za ; pa-za-] (n) (1) purser; (2) {comp} parser
パース[, pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P)
ハンドバッグ[, handobaggu] (n) handbag; purse; (P)
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse)
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden
御手許金;お手元金[おてもときん, otemotokin] (n) the privy purse; the money used for private purposes by the members of the Imperial family
懐(P);懷(oK)[ふところ, futokoro] (n) (1) bosom; bust; (2) (breast) pocket; purse; handbag; (P)
懐が暖かい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag
懐が痛む[ふところがいたむ, futokorogaitamu] (exp,v5m) to make a dent in one's purse; to have to pay out of one's own pocket.
懐中物[かいちゅうもの, kaichuumono] (n) purse; handbag; pocketbook
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon)
紙入れ;紙入(io)[かみいれ, kamiire] (n) wallet; billfold; purse; handbag
袋物[ふくろもの, fukuromono] (n) bags and purses (handbags)
財布[さいふ, saifu] (n) purse; handbag; wallet; (P)
金入れ[かねいれ, kaneire] (n) purse; handbag; wallet; till

purse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูแลด้านการเงิน[v. exp.] (dūlaē dān k) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
ดูแลเรื่องการเงิน[v. exp.] (dūlaē reūan) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: purse string ; drawstring pants FR:
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips FR: faire la moue ; pincer les lèvres
ควบคุมด้านการเงิน[v. exp.] (khūapkhum d) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel ; baggage ; luggage FR: sac [m] ; sacoche [f] ; bourse [f] ; bagage [m] ; valise [f] ; housse [f]
กระเป๋าเงิน[n. exp.] (krapao ngoe) EN: purse FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m] ; bourse [f[
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet FR:
กระเป๋าสตางค์[n. exp.] (krapao satā) EN: wallet ; purse FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าตังค์[n. exp.] (krapao tang) EN: wallet ; purse FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao than) EN: wallet ; purse ; case FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
ลืมกระเป๋า[v. exp.] (leūm krapao) EN: leave one's purse FR:
เม้มปาก[v. exp.] (mem pāk) EN: purse the lips ; compress the lips FR:
เงินกองกลาง[n. exp.] (ngoen køngk) EN: common purse ; common money ; common funds FR:
ปูทะเล[n. exp.] (pū thalē) EN: sea crab ; purse crab ; serrated mud crab FR: crabe de mer [m]
ไถ้[n.] (thai) EN: money belt ; moneybag ; long purse (tied around the waist) FR:
ทำปากจู๋[v. exp.] (tham pāk jū) EN: purse the lips FR:
อวน[n.] (ūan = uan ) EN: seine ; fishnet ; cast net ; purse net ; purse seine ; ring net FR: filet de pêche [m] ; seine [f] = senne [f]
ถุง[n.] (thung) EN: [classif.: bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks] FR: [classif. : sacs, porte-monnaies]

purse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tasche {f} | tief in die Tasche greifen | in die eigene Tasche arbeitenpocket | to dip into one's purse (pocket) | to line one's pocket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purse
Back to top