ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pathos

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pathos*, -pathos-

pathos ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pathos (n.) ความสงสาร See also: ความเวทนา, ความเห็นใจ Syn. suffering
pathos (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
English-Thai: HOPE Dictionary
pathos(เพ'ธอส) n. ลักษณะที่ทำให้สงสาร
English-Thai: Nontri Dictionary
pathos(n) สิ่งที่น่าสมเพช,เรื่องน่าเศร้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pathosภาวะเวทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, yeah, "a searing portrayal of Manhattan's elite with just the right portion of pathos."นี่ไง "ภาพฉาวของชาวแมนฮัตตัน" "มาพร้อมกับเรื่องจริงอันน่าสมเพช"

pathos ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy

pathos ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトス[, patosu] (n) pathos
哀感[あいかん, aikan] (n) pathos
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
ペーソス[, pe-sosu] (n) pathos; (P)
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P)
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P)
悲痛[ひつう, hitsuu] (adj-na,n,adj-no) bitterness; pathos; (P)

pathos ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pathos
Back to top