ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dietetics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dietetics*, -dietetics-

dietetics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dietetics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด Syn. sitology
English-Thai: HOPE Dictionary
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
English-Thai: Nontri Dictionary
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dieteticsอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์ [การแพทย์]

dietetics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養学[えいようがく, eiyougaku] (n) dietetics; nutritional science; (P)

dietetics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โภชนาการ[n.] (phōchanākān) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนาการ[n.] (phōtchanākā) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]

dietetics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernährungslehre {f}dietetics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dietetics
Back to top