ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nourishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nourishment*, -nourishment-

nourishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nourishment (n.) อาหารที่บำรุงร่างกาย Syn. eatables, foodstuff
English-Thai: Nontri Dictionary
nourishment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย,การบำรุงกำลัง,การหล่อเลี้ยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หล่อเลี้ยง (v.) provide nourishment See also: nourish, feed
โรคขาดอาหาร (n.) undernourishment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It can take no nourishment from what it ingests.มันไม่ต้องรับอาหารเข้าร่างกายเลย
This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.นี่คือการหล่อเลี้ยง ทุกวิญญาณจำเป็นต้องมาจากผลโอ๊กสู่ต้นโอ๊ก
It is nourishment that everyone can digest.มันมีสารอาหารที่กระเพาะทุกคนย่อยได้
These four walls once housed an intellectual salon where the mind received nourishment as well as the stomach.4ด้านผนังห้องนี้ เคยมีแต่ผู้มีปัญญาอยู่ ทำให้ประเทืองปัญญา แล้วก็อิ่มท้องด้วย
Your kind doesn't get any real nourishment from a rat.นายจะไม่ได้รับ สารอาหารอะไรเลยจากหนู
If the Tao Tei ever had that much nourishment no corner of the world would be safe.หากเทาเทียมีอาหารสมบูรณ์ขนาดนั้น ไม่มีมุมไหนของโลกจะปลอดภัย
He told me himself they don't eat for nourishment. What are we hoping for here?เขาบอกฉันเอง ว่ามันไม่ได้กินเพื่ออยู่รอด เราให้มันกินทำไม?
First, a little liquid nourishment.ขั้นแรก, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
Don't you see I'm denying myself nourishment? I'mไม่เห็นรึไง ว่าฉันปฏิเสธการกินอาหาร
I couldn't let you go back to Brooklyn without any nourishment.ฉันจะปล่อยให้เธอกลับไปบรูคลิน โดยไม่มีอะไรกินได้ไง
A place of nourishment.สถานที่แห่งการหล่อเลี้ยง
His heart aches for nourishment.ใจของเขาแตกร้าวต้องการการบำรุง

nourishment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 营养不良 / 營養不良] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy
营养品[yíng yǎng pǐn, ˊ ㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, 营养品 / 營養品] nourishment
营养[yíng yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 营养 / 營養] nutrition; nourishment
养料[yǎng liào, ㄧㄤˇ ㄌㄧㄠˋ, 养料 / 養料] nutriment; nourishment

nourishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic)
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment

nourishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาหารใจ[n. exp.] (āhān jai) EN: spiritual food ; mental nourishment FR: nourriture spirituelle [f]
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed FR:
โภชน-[pref.] (phōchana-) EN: food ; nourishment ; meal FR:
โภชนะ[n.] (phōtchana) EN: food ; nourishment ; meal FR:
โภชนา[n.] (phōtchanā =) EN: food ; nourishment ; meal ; dishes FR:
โรคขาดอาหาร[n. exp.] (rōk khāt āh) EN: malnutrition ; undernourishment FR: malnutrition [f]

nourishment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahrung {f}nourishment; nourishments

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nourishment
Back to top