ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nothing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nothing*, -nothing-

nothing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nothing (n.) การไม่มีอะไร See also: ศูนย์ Syn. emptiness, blankness, nothingness, nonexistence, vacancy
nothing (n.) การไร้ความหมาย See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
nothing (n.) คำพูดที่ไม่สำคัญ
nothing (adv.) ไม่มีอะไร See also: ไม่มีเลย
nothing but (idm.) เพียงแต่ See also: เว้นแต่, แค่ (บางสิ่ง) เท่านั้น
nothing of the kind (idm.) ไม่อย่างแน่นอน See also: ไม่มีทาง, ไม่
nothing short of (idm.) แย่พอๆ กับ See also: มากหรือน้อยพอๆ กับ (บางสิ่งหรือบางคน)
nothing to complain about (idm.) สบายดี (คำตอบของคำถาม How are you?
nothing to it (idm.) ง่ายดาย See also: ไม่มีอะไรยาก
nothing to sneeze at (idm.) ไม่ใช่ไม่สำคัญ See also: ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดี
nothing to speak of (idm.) ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่เยอะ
nothing to write home about (idm.) ไม่มีอะไรน่าสนใจ
nothingness (n.) ความไม่สำคัญ See also: การไม่มีอยู่จริง Syn. emptiness, blankness, nothingness, nonexistence, vacancy
English-Thai: HOPE Dictionary
nothing(นัธ'ธิง) n. การไม่มีอะไร,การไร้ความหมาย,ศูนย์,สิ่งที่ไม่สำคัญ -adv. ไม่มีอะไร
English-Thai: Nontri Dictionary
nothing(adv) ไม่มีอะไร,ไม่เลย
nothingness(n) ความไม่มีค่า,การไร้ความหมาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินนอน (v.) do nothing without eat and sleep See also: live a life of idleness
สุดคำพูด (v.) have nothing to say
เรียบ (adv.) with nothing left See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง
ไม่เหลือ (adv.) with nothing left See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely Syn. หมด, เกลี้ยง
หมดตูด (v.) nothing left See also: have lost every thing
กินเปล่า (v.) get something for nothing
ตีลูกซึม (v.) pretend to know nothing See also: pretend ignorance Syn. ตีหน้าเซ่อ
ตีลูกเซ่อ (v.) pretend to know nothing See also: pretend ignorance Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ
สิ้นไร้ (v.) have nothing Syn. ไร้
เสียเที่ยว (adv.) gain nothing See also: without advantage, without profit, without benefit
ไม่เอาถ่าน (adj.) good-for-nothing See also: never-do-well Syn. ไม่ได้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Think nothing of itอย่าไปคิดอะไรเลย
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
There's nothing hereไม่มีอะไรที่นี่
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
There's nothing I can doไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
You are nothing to meคุณไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับฉัน
There'll be nothing leftจะไม่เหลืออะไรอยู่เลย
You have done nothing wrongคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่
But nothing compares to youแต่ไม่มีสิ่งใดเทียบกับคุณได้
There's nothing more I can doฉันไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
You have nothing to be ashamed ofคุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
I'm saying nothing against your familyฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
There is nothing you can doไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถทำได้
You got nothing to loseคุณไม่มีอะไรต้องสูญเสีย
I've really nothing more to sayฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้จริงๆ
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
He's nothing to me but an empty seatเขาไม่สำคัญอะไรสำหรับฉันเป็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่า
No, nothing seems to be missingไม่ ดูเหมือนไม่มีอะไรหายไป
He says he knows nothing about herเขาบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอ
You know nothing of who I amคุณไม่เลยรู้ว่าฉันเป็นใคร
There's nothing they can teach you in collegeในวิทยาลัยไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสอนคุณได้
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
There is nothing I can do about itฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับมัน
There is nothing gonna stop me nowไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้
If you agree, I have nothing to sayถ้าคุณเห็นด้วย ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแล้ว
I've repaid, so I owe you nothing nowฉันใช้คืนให้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เธอแล้วนะ
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
No matter what you do, nothing will changeไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
Don't talk about things you know nothing aboutอย่ามาพูดถึงสิ่งที่เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
Nothing like this has ever happened beforeไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, there's nothing up there to be afraid of.ทำไมไม่มีอะไรขึ้นที่นั่นที่จะ กลัว
No, sir, nothing can stop me now.ไม่มีครับไม่มีอะไรสามารถ หยุดฉันตอนนี้
And kids have nothing to do but playและเด็กมีอะไรที่ต้องทำ แต่การ เล่น ปีโนก!
Happiness is something I know nothing about.ความสุขเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้จัก
Mrs. Danvers, I intend to say nothing to Mr. De Winter about Mr. Favell's visit.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันจะไม่เล่าให้ คุณเดอ วินเทอร์ฟังเรื่องที่คุณฟาเวลแวะมา
You've nothing to stay for.คุณไม่มีอะไรให้ต้องอยู่ต่อ
You've nothing to live for, really, have you?คุณไม่มีอะไรให้ต้องมีชีวิตต่อไปอีกจริงมั้ย
I've been thinking of nothing else since it happened.ผมไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง
There was nothing that could be done for her, except wait.ไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเเล้ว นอกจากรอ
He pretends to know nothing of the camp.และแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องภายในแคมป์
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ

nothing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 若无其事 / 若無其事] as if nothing had happened
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, 不在话下 / 不在話下] be nothing difficult; be a cinch
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
矜功不立[jīn gōng bù lì, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 矜功不立] boasts a lot, but nothing comes of it (成语 saw)
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
吃閒饭[chī xián fàn, ㄔ ㄒㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, 吃閒饭 / 吃閒飯] to live as a parasite; doing nothing to earn one's keep
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, 平淡] flat; dull; ordinary; nothing special
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 平平常常] nothing out of the ordinary; unglamorous
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, 不怎么样 / 不怎麼樣] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 今非昔比] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be.
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, 不相干] be irrelevant; have nothing to do with
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
没事[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, 没事 / 沒事] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free
不辞辛苦[bù cí xīn kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 不辞辛苦 / 不辭辛苦] make nothing of hardships
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, 无出其右 / 無出其右] matchless; without equal; there is nothing better
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, 一愁莫展] nothing one can do about it
非驴非马[fēi lǘ fēi mǎ, ㄈㄟ ㄌㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄚˇ, 非驴非马 / 非驢非馬] neither fish nor fowl; resembling nothing on earth
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 没有什么不可能 / 沒有甚麼不可能] nothing is impossible; there's nothing impossible about it
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无异 / 無異] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to
美不胜收[měi bù shèng shōu, ㄇㄟˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄕㄡ, 美不胜收 / 美不勝收] nothing more beautiful can be imagined (成语 saw)
无非[wú fēi, ˊ ㄈㄟ, 无非 / 無非] only; nothing else
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, 完美无缺 / 完美無缺] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ, 白饭 / 白飯] plain cooked rice; rice with nothing to go with it
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite
而已[ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ, 而已] that's all; nothing more
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
哪里哪里[nǎ li nǎ li, ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙ ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙, 哪里哪里] there is nothing to pardon; you flatter me
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, 独一无二 / 獨一無二] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it
默默无闻[mò mò wú wén, ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ˊ ㄨㄣˊ, 默默无闻 / 默默無聞] unknown; nothing is spoken about it
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 虚无缥缈 / 虛無縹緲] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, 荡然 / 蕩然] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left

nothing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all
おじゃん[, ojan] (n) coming to nothing
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing
これと言った[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb)
これと言って[これといって, koretoitte] (exp) (See これと言った) nothing special (with neg. verb)
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened
ゼロ回答[ゼロかいとう, zero kaitou] (n) nil return; nothing offered (e.g. in wage negotiations)
ったらありゃしない;ったらない;といったらない[, ttaraaryashinai ; ttaranai ; toittaranai] (exp) (col) (See ありはしない) (used after adj.) nothing more ... than this; as .... as it could possibly be
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ...
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter
どうということもない[, doutoiukotomonai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P)
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that
のみ[, nomi] (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P)
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back
ほかない[, hokanai] (exp) can do nothing but (do); cannot help (doing) something
ボケッと;ぼけっと[, boketsu to ; boketto] (adv,vs) (See ぼうっと・1) being stupified; doing nothing
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself
仕様がありません[しようがありません, shiyougaarimasen] (exp) (uk) (See 仕様が無い) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done
仕様が無い;仕様がない;しょうが無い[しようがない(仕様が無い;仕様がない);しょうがない(ik), shiyouganai ( shiyou ga nai ; shiyou ganai ); shouganai (ik)] (exp,adj-i) (uk) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else
何事(P);何ごと[なにごと, nanigoto] (n) (1) what; something; everything; (2) nothing (with neg. verb); (3) something or other; unspecified matter; (P)
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains
只取り;只取(io)[ただとり;ただどり, tadatori ; tadadori] (n,vs) getting something for nothing
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P)
徒手空拳[としゅくうけん, toshukuuken] (n) empty-handed; with nothing to start with; without capital
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off

nothing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai ) EN: it's better than nothing FR: c'est mieux que rien
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value FR:
ฟรี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing FR: gratuitement ; gratis
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
จับเสือมือเปล่า[v. (loc.)] (japseūameūp) EN: get something for nothing ; earn a return without an investment FR:
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
แค่หางอึ่ง[X] (khaē hāng e) EN: nothing FR:
คอยหาย[v. exp.] (khøi hāi) EN: wait in vain ; wait for nothing FR:
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain ; wait for nothing FR: attendre en vain ; attendre vainement ; attendre pour rien
กินลมกินแล้ง[v. (loc.)] (kinlomkinla) EN: gain nothing FR: payer les pots cassés
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
กินเปล่า[v.] (kinplāo) EN: get something for nothing ; get a free ride FR:
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in FR:
ก่นแต่[v.] (kontaē) EN: do nothing but FR:
ก่นแต่ร้องไห้[v. exp.] (kontaē røng) EN: do nothing but weep ; keep crying FR:
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ไม่ ... อะไร[X] (mai ... ara) EN: ... nothing FR: ... rien
ไม่ได้เสียอะไร[v. exp.] (mai dāisīa ) EN: not to cost anything (to) ; to have nothing to lose (by) FR:
ไม่เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (mai kīokhøn) EN: have nothing to do with FR:
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
ไม่เหลือ[adj.] (mai leūa) EN: used up ; all gone ; nothing left ; none remaining FR:
ไม่มีอะไร[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing ; nothing ; that's alright ; forget it FR: il n'y a rien ; ce n'est rien ; c'est sans importance
ไม่มีอะไรจะแจ้ง[xp] (mai mī arai) EN: have nothing to declare FR: ne rien avoir à déclarer
ไม่มีอะไรจะกิน[v. exp.] (mai mī arai) EN: have nothing to eat FR: n'avoir rien à manger ; n'avoir rien à se mettre sous la dent
ไม่มีอะไรจะพูด[xp] (mai mī arai) EN: have nothing to say FR: ne rien avoir à dire
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing at all ; there is absolutely nothing FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
ไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing new under the sun FR: il n'y a rien de nouveau sous le soleil ; rien de nouveau sous le soleil
ไม่มีอะไรน่าสนใจ[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing interesting FR: il n'y a rien d'intéressant
ไม่มีอะไรเปรียบได้[xp] (mai mī arai) EN: nothing compares FR: il n'y a rien de comparable
ไม่มีอะไรหรอก[xp] (mai mī arai) EN: nothing FR: il n'y a absolument rien ; rien du tout
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing impossible FR: rien n'est impossible ; il n'y a rien d'impossible
ไม่มีงานทำ [v. exp.] (mai mī ngān) EN: have no work to do ; be out of work ; have nothing to do FR: être sans travail ; n'avoir aucune occupation ; ne rien avoir à faire
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่[v. exp.] (mai rū īnō-) EN: know nothing at all ; not know anything FR: ne rien comprendre du tout
หมดเปลือก[X] (motpleūak) EN: totally ; entirely ; completely ; holding nothing back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nothing
Back to top