ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonexistence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonexistence*, -nonexistence-

nonexistence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonexistence (n.) การขาด See also: การไม่อยู่ Syn. nonattendance Ops. presence, attendance
nonexistence (n.) การสูญพันธุ์
nonexistence (n.) การไม่มีอะไร See also: ศูนย์ Syn. emptiness, blankness, nothingness, vacancy
nonexistence (n.) ความไม่สำคัญ See also: การไม่มีอยู่จริง Syn. emptiness, blankness, nothingness, vacancy

nonexistence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonexistence
Back to top