ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anomalously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anomalously*, -anomalously-

anomalously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anomalously
Back to top