ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bureaucrat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bureaucrat*, -bureaucrat-

bureaucrat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bureaucrat (n.) ข้าราชการ
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับระบบราชการ Syn. ministerial, official
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
English-Thai: Nontri Dictionary
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวาน (n.) bureaucrat See also: lord, peer, nobility Syn. ขุนนาง, กว่าน
กว่าน (n.) bureaucrat See also: lord, peer, nobility Syn. ขุนนาง, กวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her brother lee cho's a low-level bureaucrat from beijing.ลี โช น้องเธอ ข้าราชการระดับล่างจากปักกิ่ง
If Scofield and Burrows are working with the government, we've got a much bigger problem than one bureaucrat at homeland security.และเบอโรว์ทำงานให้กับรัฐบาล เรามีปัญหาใหญ่มากกว่า แค่ข้าราขการคนเดียวที่กระทรวงความมั่นคงฯ
I'm not going to explain this entire thing again to another mid-level bureaucrat who can't give me a sufficient answer.ฉันจะไม่อธิบายเรื่องทั้งหมดซ้ำอีก ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับกลางคนถัดไป ซึ่งไม่สามารถให้คำตอบที่เพียงพอแก่ฉันได้
And some snippy little bureaucrat says that they detect some kind of a pattern.และพวกข้าราชการปากตะไกร พูดว่าพวกเขาพบรูปแบบบางอย่าง
He's a greedy, corrupt bureaucrat with a very healthy sprinkling of sociopath on top.เขาเป็นข้าราชการที่ละโมบ ฉ้อโกง และการโปรยหว่านอย่างทั่วถึง ทำให้ขึ้นไปอยู่ระดับท๊อป
Are we going to let a bunch of Washington bureaucrats... stand in the way of progress?เราจะให้เจ้าหน้าที่ในวอชิงตัน สั่งให้ไม่ต้องมายุ่งกับงานทดลองเรา
The bureaucrats that run these things don't understand mountain people, nor Indians neither.พวกเจ้าหน้าที่ที่ ทำเรื่องนี้ ไม่เข้าใจเรื่องคนภูเขาหรอก พวกอีนเดียนก็เหมือนกัน
You don't want to waste your life as the wife of some bureaucratคุณไม่ควรใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นเมียข้าราชการ...
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป
He's a bureaucrat, not a warrior.เขาเป็นข้าราชการ, ไม่ใช่นักรบ
My specialty is untangling bureaucratic knots.หน้าที่ของฉันก็คอย/Nติดต่อกับทางราชการให้ทำงานได้สะดวก
You're so much better at dealing with this bureaucratic stuff than I am.คุณช่างดีเหลือเกิน ดีกว่าพนักงานราชการคนอื่นที่ฉันรู้

bureaucrat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 僚] bureaucrat
官僚[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, 官僚] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, 官倒] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude

bureaucrat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビューロクラット[, byu-rokuratto] (n) bureaucrat
官僚主義者[かんりょうしゅぎしゃ, kanryoushugisha] (n) bureaucrat
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats
トップ[, toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P)
官僚[かんりょう, kanryou] (n) bureaucrat; bureaucracy; (P)
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians)
官僚化[かんりょうか, kanryouka] (n,vs) bureaucratization; bureaucratisation
官僚政治[かんりょうせいじ, kanryouseiji] (n,adj-no) bureaucratic government
官僚機構[かんりょうきこう, kanryoukikou] (n) bureaucratic organization; bureaucracy
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds
役人根性[やくにんこんじょう, yakuninkonjou] (n) bureaucratism; bureaucratic nature
役所仕事[やくしょしごと, yakushoshigoto] (n) red tape; red-tapism; officialism; bureaucratic bungling
政治主導[せいじしゅどう, seijishudou] (n,adj-no) initiative taken by politicians (in the formulation of a policy or bill) (rather than by bureaucrats)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
脱官僚[だつかんりょう, datsukanryou] (n) debureaucratization; curtailing the power of the bureaucracy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
官僚[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat

bureaucrat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
กวน[n.] (kūan) EN: bureaucrat FR:
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย-[pref.] (ammāttaya-) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
แบบรัชกาล[n. exp.] (baēp ratcha) EN: bureaucratic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bureaucrat
Back to top