ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nobleman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nobleman, -nobleman-

*nobleman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nobleman (n.) ขุนนาง See also: ผู้ดี Syn. aristocrat, peer, noble
English-Thai: HOPE Dictionary
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen
English-Thai: Nontri Dictionary
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุนนาง (n.) nobleman See also: bureaucrat, nobility, government official Syn. เจ้าขุนมูลนาย Ops. ทาส, ข้ารับใช้
ผู้สูงศักดิ์ (n.) nobleman See also: one of high birth Ops. ผู้ต่ำต้อย
เจ้าขุนมูลนาย (n.) nobleman See also: bureaucrat, nobility, government official Ops. ทาส, ข้ารับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
You're not a nobleman, are you?คุณคงไม่ได้เป็นพวกขุนนางใช่ไหม?
It was there that I caught the eye of a nobleman named Klaus.ในตอนนั้น ฉันก็ได้ไปเจอกับขุนนางคนหนึ่ง ชื่อคลาวซ์
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน
You're not the only nobleman in my life, you know.ท่านไม่ใช่คนสูงศักดิ์คนเดียว ในชีวิตข้ารู้หรือไม่
But she was a nobleman's daughter.แต่เธอก็ ลูกสาวขุนนางคน
Will you tell me again about the French nobleman who bathed in the blood of children?คุณช่วยเล่าเรืองเกี่ยวกับขุนนางฝรั่งเศส คนที่อาบน้ำด้วยเลือดของเด็กๆ ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
This is a nobleman's blade. Where did you come by it?ใบนี้เป็นของขุนนาง คุณไม่มาด้วยหรือไม่
The lands should be divided equally so as not to favor one nobleman over another.ดินแดนที่ควร จะแบ่งเท่า ๆ กัน เพื่อที่จะไม่เข้าข้าง ขุนนางคนหนึ่งมากกว่าอีก
You told a delusional patient... you were a 17th century Spanish nobleman.- คุณบอกคนไข้จิตหลอน ว่าคุณคือขุนนางสเปนยุคศตวรรษที่ 17
Apparently, Miss Luce was married to a nobleman.ได้ยินว่าเขาเป็นคนสนิทของพระราชา
So unless your friend is a nobleman...หวังว่าเพื่อนของนายคงมีเชื้อสายขุนนางนะ

*nobleman* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
门客[mén kè, ㄇㄣˊ ㄎㄜˋ, 门客 / 門客] hanger-on; visitor (in a nobleman's house)
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, 贵族 / 貴族] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 君子] nobleman; person of noble character
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman

*nobleman* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
姫様;姫さま[ひめさま, himesama] (n) princess; daughter of a nobleman
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady
老公[ろうこう, roukou] (n) polite address for elderly nobleman
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin

*nobleman* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nobleman*
Back to top