ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nobleman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nobleman, *nobleman*,

-nobleman- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was there that I caught the eye of a nobleman named Klaus.ในตอนนั้น ฉันก็ได้ไปเจอกับขุนนางคนหนึ่ง ชื่อคลาวซ์
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน
You're not the only nobleman in my life, you know.ท่านไม่ใช่คนสูงศักดิ์คนเดียว ในชีวิตข้ารู้หรือไม่
Will you tell me again about the French nobleman who bathed in the blood of children?คุณช่วยเล่าเรืองเกี่ยวกับขุนนางฝรั่งเศส คนที่อาบน้ำด้วยเลือดของเด็กๆ ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
The lands should be divided equally so as not to favor one nobleman over another.ดินแดนที่ควร จะแบ่งเท่า ๆ กัน เพื่อที่จะไม่เข้าข้าง ขุนนางคนหนึ่งมากกว่าอีก

-nobleman- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, 卡文迪什] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist

-nobleman- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫様;姫さま[ひめさま, himesama] (n) princess; daughter of a nobleman
老公[ろうこう, roukou] (n) polite address for elderly nobleman
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman

-nobleman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnāmkhun) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; noble person ; peer ; nobility FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กวาน ; กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ; peer ; nobility ; nobleman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nobleman-
Back to top